Haber Detayı
07 Haziran 2016 - Salı 07:42 Bu haber 999 kez okundu
 
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
TIBBİ CİHAZ VE TIBBİ SARF MALZEME ALIMI DEVLET HASTANESİ -ATATÜRK-ZONGULDAK SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
RESMİ İLAN Haberi
 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

TIBBİ CİHAZ VE TIBBİ SARF MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası    :    2016/208515
1-İdarenin
a) Adresi    :    MESRUTIYET MAHALLESI HUZUR SOKAK 10 67030 ZONGULDAK MERKEZ/ZONGULDAK
b) Telefon ve faks numarası    :    3722521900 - 3722521923
c) Elektronik Posta Adresi    :    zonguldakdhs4@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)    :    https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı    :    Tıbbi Cihaz Ve Tıbbi Sarf Malzeme Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri    :    Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi
c) Teslim tarihi    :    İhale konusu mal (1-2-3-4-5 ve 6.kalemler), sözleşmenin imzalanmasına müteakip (45) gün içerisinde bu sözleşmenin 10.1.1. maddesinde yer alan idaremize ihale konusu malzemeler tam kapasiteli çalışır konumda teslim edilecektir. (7-8-9-10-11 ve 12.kalemler siparişe müteakip peyderpey teslim edilecektir) Teslimatta kesilen fatura ile birlikte mal depoya teslimatı yapılarak sözleşme maddelerine göre teslimata ait işlemlerin devamı sağlanacak ve fatura tutarındaki miktar kadar mal teslimat yapılmazsa işin muayene ve kabulü yapılmayacak olup, Ödeme işlemlerine başlatılmayarak sözleşmenin 34. maddesi hükümleri yapılacaktır
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer    :    Atatürk Devlet Hastanesinin Ana Binası Konferans Salonu - Meşrutiyet Mah. Huzur Sk. No: 10 67030 ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati    :    01.07.2016 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Yedek parça temini ile servis, bakım ve onarım hizmeti taahhütnameleri sözleşme imzalama aşamasında idareye teslim etmek üzere aşağıda belirtilmiştir.
1 - Tıbbi cihazlar, en az iki yıl kadar (Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuatında belirtilen) garanti kapsamında olacaktır. Cihazın kataloğunda belirtilen periyotlarda (aylık, üç aylık, altı aylık gibi) yedek parça dâhil her türlü servis, bakım ve onarım hizmetinin garanti kapsamında yetkili firma tarafından ücretsiz olarak verilmesi gerekmektedir. Bu hizmet alımını sağlamak için aday veya isteklilerden kendi taahhütleri ile birlikte yetkili üretici ve/veya ithalatçı firmaların taahhüdü de istenerek söz konusu hizmetlerin bu taahhütler doğrultusunda garanti süresince yetkili servis tarafından ücretsiz olarak yerine getirilmesi sağlanacaktır.
2 - Garanti süresi bitiminden sonra ise yedek parça dahil ve hariç olmak üzere fiyatlar ayrı ayrı belirtilerek, katalogda belirtilen periyotlarda (aylık, üç aylık, altı aylık gibi) servis, bakım ve onarım hizmetlerinin ücreti karşılığında verileceğine dair aday veya isteklilerin kendi taahhütleri ile birlikte yetkili üretici ve/veya ithalatçı firmaların taahhüdünü de vermeleri gerekmektedir. Bu taahhütte, kullanılacak olan yedek parçaların da garanti kapsamında olacağı ayrıca belirtilecektir.
3 -Teklif edilen cihaza ait tüm yedek parçalar ile ömürlü parçaların adını, kullanım ömrünü, garanti süresini ve fiyatını içeren listesi Türk Lirası ve döviz bazında verecektir. Bu listede yer alan yedek parçaların cihazın kullanım ömrü süresince taahhüt edilen döviz fiyatlarını geçmemek üzere temin edileceğine dair isteklinin taahhüdü ile birlikte üretici/ithalatçı firmanın da taahhüdü verecektir. Yedek parçalar ile ömürlü parçalar için teklif edilecek fiyatlar rayiç fiyatlara uygun olacak ve toplamı cihaz bedelinin %200'ünü geçmeyecektir. Ayrıca, istekli tarafından bu listede kasten veya sehven belirtilmeyen yedek ve ömürlü parçaların ücretsiz değiştirileceğine dair taahhüt verecektir.
4 - Tıbbi cihazların garanti süresinde ve bitiminden sonra yapılacak bakım anlaşmalarında yıl içerisinde verimli kullanımını ve çalışma performansını teşvik etmek için ve tıbbi cihazların çalışma sürelerini standart hale getirmek için en az %95 uptime (cihaz aktif faaliyet süresi) şartı aranacak ve bu sürelere ulaşılamaması halinde ulaşılamayan her süre için garanti ve bakım zamanına iki katı süre eklenecektir
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif edilen ürünlerin ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı orijinal kataloglarını veya fotoğraflarını veya benzeri tanıtım materyallerini ihale dosya içerisinde sunulması zorunludur. Başka bir dilde sunulan katalog veya vb. materyaller, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüman esas alınır. Ayrıca idare veya İhale Komisyonu gerek görmesi durumunda ihalenin herhangi bir aşamasında incelemek amacıyla demonstrasyon isteyebilir. İdare bunların doğruluğunun teyidi için üretim ve/veya imalat aşaması ile sevkiyat aşamalarında idarece belirlenen uzmanlarca denetlenmesinde talep edebilir.(7-8-9-10-11ve 12.kalemlerden 2 şer adet numune ihale dosyasıyla beraber idaremize teslim edilecektir.)
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi (Meşrutiyet Mah. Huzur Sk. No: 10 67030 ZONGULDAK) Satınalma Servisi adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi satınalma servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

Kaynak: Editör:
Etiketler: , TÜRKİYE, KAMU, HASTANELERİ, KURUMU,
Yorumlar
Haber Yazılımı