Turhan ORAL 18 MADDEDE NELER VAR, İŞTE İLK 10 MADDE EVET Mİ? HAYIR MI? google-site-verification=xfFz-F1IWG-jrKWY1FSzE2BoEKXyCxwkXubRPveg5wU
Yazı Detayı
15 Mart 2017 - Çarşamba 16:38 Bu yazı 3648 kez okundu
 
18 MADDEDE NELER VAR, İŞTE İLK 10 MADDE EVET Mİ? HAYIR MI?
Turhan ORAL
turhanoral@hotmail.com
 
 

Mitingler, toplantılar, paneller, konferanslar, tartışma programları, afişler, pankartlar, müzikler ve bildirilerle referandum havasına girmeye başladık.

Siyasi kadrolar düzeyinde karşılıklı tartışma programları yerine taraflar tek tek programlara çıkarak kendilerince EVET-HAYIR gerekçelerini anlatıyorlar.

AK Parti broşür çalışmalarını tamamladı.

CHP’ nin çıkardığı iki el ilanı dışında yeni broşür çalışması sürüyor.

Taraflar maddeleri anlatırken farklı noktalara dikkati çekiyorlar.

Öyle anlaşılıyor ki maddeleri dikkatle okumak gerekiyor.

Ancak bazı maddeleri sadece okumak da yetmiyor.

Çünkü o maddelerin nerelere uzanabileceğini bilmek için uzmanları dinlemek lazım.

***

Anayasanın değiştirilmek istenen madde sayısı 60’ı geçse de kamuoyu 18 başlıkta toplanan maddeleri biliyor.

Bu 18 maddeyi hassas noktalarıyla anlaşılabilir hale getirmeye çalıştım.

İlk 10 maddeyi bugün, diğer 8 maddeyi bir sonraki yazıda buraya taşıyacağım.

***

 MADDE 1: Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 9 uncu maddesine “bağımsız” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve tarafsız” ibaresi eklenmiştir.

EVET; Yargı bağımsız ve tarafsız olacak.

HAYIR; Diğer maddelerde bağımsızlık ve tarafsızlık kalkıyor, Yargı tek adama bağlanıyor. Amaç göz boyamak.

MADDE 2: Kanunun 75 inci maddesinde yer alan “beşyüzelli” ibaresi “altıyüz” şeklinde değiştirilmiştir.

EVET; Türkiye Büyük Millet Meclisi ve demokrasi güçlendiriliyor.

HAYIR; Diğer maddelerde Türkiye Büyük Mille Meclisi göstermelik hale getiriliyor, amaç göz boyamak.

MADDE 3: Kanunun 76 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yirmibeş” ibaresi “Onsekiz” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar,” ibaresi “askerlikle ilişiği olanlar” şeklinde değiştirilmiştir.

EVET;18 Yaşındaki gençler milletvekili olabilecek. Askerlik sorun olmayacak. Gençlerimiz geleceğimiz

HAYIR;18 Yaş öğrenim yaşıdır. Halkın çocuklarını değil kendi çocuklarını düşünüyorlar. 7 milyon genç seçmenden oy almaya çalışıyorlar.

MADDE 4: Kanunun 77 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir; “Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri beş yılda bir aynı günde yapılır. Cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci oylamada gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci oylama yapılır.”

EVET; Güçlü iktidar, daima istikrar.

HAYIR; Vatandaşın 5 yıl sesini çıkartamayacağı düzenlemeleri yapıyorlar.

MADDE 5: Kanunun 87 nci maddesindeki Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri arasından; Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek; Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek” bölümü çıkartılıyor.

EVET; Milletin seçimi, milletin iktidarı. Güvenoyu ve gensoru uygulaması kalkıyor. Millet iradesi doğrudan hükümete yansıyor.

HAYIR; Milli iradenin yüzde yüze yakınını temsil eden TBMM, Cumhurbaşkanının atayacağı ve milletin seçmediği Bakanları ve Hükümeti denetleyemeyecek. Milli iradenin neredeyse tamamını temsil eden TBMM izin vermeden kanun hükmünde kararname çıkartılabilecek.

MADDE 6: Kanunun 98 inci maddesinde; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin soru ve gensoru hakkı kaldırılıyor. Yazılı soruyla bilgi edinme hakkı veriliyor.

Soru, Bakanlar Kurulu adına, sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Başbakan veya bakanlardan bilgi istemekten ibarettir.” Bölümü çıkartılıyor.

Meclis soruşturması, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında 106 ncı maddenin beşinci, altıncı ve yedinci fıkraları uyarınca yapılan soruşturmadan ibarettir. Yazılı soru; yazılı olarak en geç onbeş gün içinde cevaplanmak üzere milletvekillerinin, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara yazılı olarak soru sormalarından ibarettir.” bölümü ekleniyor.

EVET; Güç millette, denetim mecliste. Yeni usuller iç tüzükle düzenleniyor.

HAYIR; Milli iradeyi oluşturan TBMM’nin, yürütmenin başı olan Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu ile Cumhurbaşkanı yardımcılarını soru ve gensoru ile denetlemesi, hesap sorması engelleniyor. Soruşturma açmak diğer maddelerde imkansız hale getiriliyor. TBMM yani milli irade, yani halk ile yürütmenin ilişkisi kesiliyor. Bakanlar ve Cumhurbaşkanı yardımcıları sadece Cumhurbaşkanına bağımlı hale getiriliyor.

 

MADDE 7: Kanunun 101 inci maddesi Cumhurbaşkanı seçimlerini düzenliyor.

EVET; Bir kişi en fazla 2 defa aday olabiliyor. Cumhurbaşkanı partili olabiliyor. Milletin kararı, daima güven, daima istikrar.

HAYIR; İkinci dönem bitmeden Meclis seçim kararı alırsa 3. kez aday olabiliyor.

Cumhurbaşkanı partinin Genel Başkanı olunca Devlet parti devletine dönüşecek. Toplum ayrışacak. İl Başkanları Validen önce gelecek ya da valiler il başkanı gibi davranacak. Barış ve huzur bozulacak.

 

MADDE 8: Kanunun 104 üncü maddesi Cumhurbaşkanının görevlerini düzenliyor.

“Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir. Cumhurbaşkanı, Devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder”

“Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atar ve görevlerine son verir. Üst kademe kamu yöneticilerini atar, görevlerine son verir ve bunların atanmalarına ilişkin usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenler.”

“Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunar. Milli güvenlik politikalarını belirler ve gerekli tedbirleri alır.”

“Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir.”

“Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle dördüncü bölümde yer alan siyasi haklar ve ödevler Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenemez. Anayasada münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz.” “Cumhurbaşkanı, kanunların uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilir.”

EVET; Yetkiler birleştiriyor, Cumhurbaşkanı tek sorumlu olacak, çift başlılık olmayacak. Hükümeti Cumhurbaşkanı kuruyor. Kararlar hızlı alınacak.

HAYIR; Tek adam yönetimi oluşturuluyor. Padişahtan fazla yetkisi var. Bakanları ve sayısı belirsiz yardımcılarını tek başına seçiyor. İstediği anda görevden alabiliyor. Üst düzey bürokratları da kendisi atayıp görevden alabiliyor. Milli güvenlik politikalarını da tek adam belirliyor. Yürütme yetkisine ilişkin konularda sınırı belirsiz kararname çıkartabiliyor. Hiçbir demokratik ülkede böyle keyfi bir uygulama yok. Üstelik hesap sorulamıyor.

MADDE 9: Kanunun 105 inci maddesi Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğunu düzenliyor.

“Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilir.” (301 milletvekili)

“Meclis, önergeyi en geç bir ay içinde görüşür ve üye tamsayısının beşte üçünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verebilir.” (360 milletvekili)

“Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının üçte ikisinin gizli oyuyla Yüce Divana sevk kararı alabilir. (400 milletvekili)

“Hakkında soruşturma açılmasına karar verilen Cumhurbaşkanı, seçim kararı alamaz.”

“Yüce Divanda seçilmeye engel bir suçtan mahkûm edilen Cumhurbaşkanının görevi sona erer.”

“Cumhurbaşkanının görevde bulunduğu sürede işlediği iddia edilen suçlar için görevi bittikten sonra da bu madde hükmü uygulanır.”

EVET; Cumhurbaşkanı hem yetkili hem sorumlu. Cumhurbaşkanına denetim ve cezai sorumluluk geliyor.

HAYIR; Cumhurbaşkanı seçilen bir Genel Başkanın partisi de 600 milletvekilinden en az 200 ünü alabilir, muhalif 400 ü bulmak zordur. Kaldı ki Yargılamayı yapacak olan Anayasa Mahkemesi’nin 15 üyesinin 12 sini Cumhurbaşkanı belirliyor. Göstermelik bir düzenleme. Yargılanmamak için her önlem alınmış.

MADDE 10: Kanunun 106 ncı maddesi, Cumhurbaşkanı yardımcıları, Cumhurbaşkanına vekâlet ve bakanların durumunu düzenliyor.

“Cumhurbaşkanı, seçildikten sonra bir veya daha fazla Cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilir.

Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde, kırkbeş gün içinde Cumhurbaşkanı seçimi yapılır.

Yenisi seçilene kadar Cumhurbaşkanı yardımcısı Cumhurbaşkanlığına vekâlet eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır.

Cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde, Cumhurbaşkanı yardımcısı Cumhurbaşkanına vekâlet eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır.

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanır ve görevden alınır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan olarak atanırlarsa üyelikleri sona erer.

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, Cumhurbaşkanına karşı sorumludur. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında görevleriyle ilgili suç işledikleri iddiasıyla soruşturma açılırsa 9. Maddedeki kurallar uygulanıyor.

Yüce Divanda seçilmeye engel bir suçtan mahkûm edilen Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakanın görevi sona erer.

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, görevleriyle ilgili olmayan suçlarda yasama dokunulmazlığına ilişkin hükümlerden yararlanır.

Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri, teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir.”

EVET; Etkin yasama etkin yönetim. Yardımcıları ve bakanlar da cezai sorumluluk taşıyor.

HAYIR; Yardımcı sayısı sınırsız. Yardımcılarda, yaş ve eğitim gibi Cumhurbaşkanı olma vasıfları aranmıyor, ancak vekaleten onun görevlerini yapabiliyorlar. Bakan ve Cumhurbaşkanı yardımcısı olan milletvekili istifa etmek zorunda ve halkla ilişkileri yok. TBMM onları denetleyemiyor, sadece Cumhurbaşkanına karşı sorumlular. 9.maddedeki kurallara göre hesap vermeleri çok zor. Yürütme, yani Hükümet, Milli iradenin hemen hemen tamamını temsil eden TBMM yerine yüzde 50’nin biraz üzerindeki bir oyla seçilen Cumhurbaşkanına bağımlı.  

 
Etiketler: 18, MADDEDE, NELER, VAR,, İŞTE, İLK, 10, MADDE, EVET, Mİ?, HAYIR, MI?,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
31 Aralık 2019
SEVGİ ÜRETELİM, KRİZLERİ YENELİM
3619 Okunma.
29 Aralık 2019
ASGARİ ÜCRET YETMEZ, KANAL İSTANBUL’U İSTİYORLAR
2277 Okunma.
26 Aralık 2019
YİNE MADEN FACİASI; İNSANLIK ONURU İŞKENCEYİ YENECEK
2335 Okunma.
24 Aralık 2019
KIZ MESLEĞİ YIK, ENDÜSTRİ MESLEĞİ İŞ ADAMINA VER, OLACAK İŞ Mİ?
2729 Okunma.
22 Aralık 2019
ASGARİ ÜCRETTE UZLAŞMA ÇOK ZOR GÖRÜNÜYOR
2080 Okunma.
19 Aralık 2019
DENİZER’İN SON KONUŞMASINDAN UYARILAR
2334 Okunma.
17 Aralık 2019
ŞEMSİ DENİZER VE LONDRA MAHKEMELERİ
2393 Okunma.
12 Aralık 2019
YANLIŞ BÜTÇE, ZONGULDAK’TA VE TÜRKİYE’DE ÖLÜM DEMEK
2405 Okunma.
10 Aralık 2019
2020 BÜTÇESİ DEĞİL SİSTEM TARTIŞILIYOR
2467 Okunma.
08 Aralık 2019
TÜRK-İŞ KONGRESİNDE YENİ BİR ŞEY YOK
2248 Okunma.
03 Aralık 2019
AYIP ŞEYLER OLUYOR
2418 Okunma.
01 Aralık 2019
CENNETİMİZİ, CEHENNEME DÖNÜŞTÜRMELERİNE İZİN VERMEYECEĞİZ
3219 Okunma.
28 Kasım 2019
ASGARİ ÜCRETİ BASKILAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI
3203 Okunma.
26 Kasım 2019
ADAM COŞTU, GİDİYOR DİYECEKTİK, ORTALIĞI SİS BASTI
3185 Okunma.
24 Kasım 2019
BUNLARI KONUŞMAMIZI ENGELLEMEK İSTİYORLAR
3025 Okunma.
21 Kasım 2019
SİZE ÖZEL, BİZE ÖZEL DEMOKRASİ OLMAZ
2360 Okunma.
19 Kasım 2019
SOSYAL MEDYA GELİŞTİRİYOR
2708 Okunma.
17 Kasım 2019
CHP DE SEÇİM HEYECANI DEVAM EDİYOR
1982 Okunma.
14 Kasım 2019
10 KASIM’DA OSMANLI ÖVGÜLERİ VE YÜZDE 50 UYDURMASI
2195 Okunma.
12 Kasım 2019
EKONOMİK KRİZ ÖLÜMLERE UZANIYOR
2180 Okunma.
10 Kasım 2019
ATATÜRK’Ü SADECE ANMAK DEĞİL, ANLAMAK VE ANLATMAK ZAMANI
2547 Okunma.
07 Kasım 2019
ADALET UZUN SOLUKLU BİR YÜRÜYÜŞ
2423 Okunma.
05 Kasım 2019
ÇOK KAZANANDAN ÇOK, AZ KAZANANDAN AZ VERGİ ALINSIN
2820 Okunma.
03 Kasım 2019
YETER Kİ SAĞLIK OLSUN AMA VERGİLER DE ARTMASIN
2098 Okunma.
31 Ekim 2019
KAÇAK OCAKLARDA ÇALIŞANLAR VE İŞSİZ MADENCİLER
2193 Okunma.
29 Ekim 2019
ÇAĞDAŞ MEDENİYETE ULAŞMANIN YOLU PARLAMENTER DEMOKRASİDEN GEÇİYOR
2468 Okunma.
27 Ekim 2019
CUMHURİYETİN 96’INCI YILINDA ATATÜRK, ÜLKEMİZİ VE DÜNYAYI AYDINLATIYOR
2571 Okunma.
24 Ekim 2019
UMUT İNSAN VE SİYASET
2355 Okunma.
22 Ekim 2019
ZONGULDAK VE ZONGULDAKLI ÖRNEĞİ
2329 Okunma.
20 Ekim 2019
TARİHİ MEKTUP VE TARİHİ KIZ MESLEK LİSESİ
2215 Okunma.
17 Ekim 2019
KONGRELER BAŞLIYOR, HEMŞERİ DEMOKRASİSİ
2228 Okunma.
15 Ekim 2019
İYİ HABERLER BEKLİYORUZ
2164 Okunma.
13 Ekim 2019
SAVAŞ, CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ VE TEK PARTİ DEVLETİ
2286 Okunma.
10 Ekim 2019
ASKERLERDEN SONRA MİLLETİN BAŞINA ÇUVAL GEÇİRMEYE ÇALIŞIYORLAR
2296 Okunma.
08 Ekim 2019
MADENCİ YÜRÜYÜNCE SAVAŞ ÇIKIYOR
2479 Okunma.
06 Ekim 2019
KİMSE KİMSEYE GÜVENMİYOR, SİSTEM TIKANDI
2326 Okunma.
03 Ekim 2019
ZONGULDAK’TA BÜTÇE BAŞARILI, SİYASET BAŞARISIZ
2346 Okunma.
01 Ekim 2019
YENİ EKONOMİK PROGRAMIN BEDELİ
2291 Okunma.
29 Eylül 2019
500 BÜYÜK ŞİRKET VE EKONOMİK KRİZ
2243 Okunma.
26 Eylül 2019
ANLAMADIĞIM İŞLER OLUYOR
2209 Okunma.
24 Eylül 2019
ÜNİVERSİTE, EHLİYET VE LİYAKAT
2280 Okunma.
22 Eylül 2019
AYRIŞTIRMA UZMANLARI
2479 Okunma.
19 Eylül 2019
EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR
2512 Okunma.
17 Eylül 2019
ZONGULDAK SEÇMENİ VE BELEDİYE SEÇİMLERİ
2432 Okunma.
15 Eylül 2019
SİYASET AYRIŞTIRIYOR, ZONGULDAK UMURSAMIYOR
2202 Okunma.
12 Eylül 2019
KIDEM TAZMİNATI GÜRÜLTÜSÜ
3137 Okunma.
10 Eylül 2019
EKONOMİK KRİZİN BEDELİNİ ÖDEYECEĞİZ
2530 Okunma.
08 Eylül 2019
YENİDEN MERHABA
2681 Okunma.
31 Aralık 2018
KALİTELİ BİR YIL DİLİYORUM
5325 Okunma.
26 Aralık 2018
ASGARİ ÜCRET VE KAYBOLAN EŞEK!
1816 Okunma.
24 Aralık 2018
CHP’DE 3 FAVORİ ADAY
1949 Okunma.
19 Aralık 2018
KİMİN ADAYI ARANIYOR!
1717 Okunma.
17 Aralık 2018
TTK, İŞSİZLİK VE MEMLEKETİN BİLANÇOSU
1719 Okunma.
12 Aralık 2018
DÜN CHP’YE, BUGÜN SÖZCÜ VE ERGÜN ATALAY’A, YARIN SİZE!
1845 Okunma.
10 Aralık 2018
AK PARTİ ADAYINI AÇIKLADI, TTK’YA İŞÇİ ALIMI KARARNAMESİ ÇIKTI
1794 Okunma.
05 Aralık 2018
170 yıl sonra 222 kaçak maden ocağı
1760 Okunma.
03 Aralık 2018
ENFLASYON TAMAM, SEÇİMLERE DEVAM
1572 Okunma.
28 Kasım 2018
BİR TARAF HATA YAPACAK, DİĞERİ KAZANACAK
1738 Okunma.
26 Kasım 2018
ÖZEL HAMLE
1740 Okunma.
21 Kasım 2018
KÖTÜ HABER TEZ DUYULUYOR
1932 Okunma.
19 Kasım 2018
İŞÇİ MAAŞINI ALSIN ÇÖPLER SOKAKTA KALMASIN!
1694 Okunma.
16 Kasım 2018
EN BÜYÜK ANKET
2093 Okunma.
14 Kasım 2018
MAHALLİ SEÇİM HEYECANI ARTIYOR
1701 Okunma.
12 Kasım 2018
ATATÜRK’ÜN ZONGULDAK ÖNGÖRÜSÜ VE 1.500 İŞÇİ
1855 Okunma.
07 Kasım 2018
ÇAPSIZ SİYASETÇİLER, VERİMSİZLİĞİN, YOKSULLUĞUN VE ACININ KAYNAĞI OLUYOR
1831 Okunma.
05 Kasım 2018
1.500 İŞÇİ ALIMI İŞKUR’U BEKLİYOR, NEDEN?
2236 Okunma.
31 Ekim 2018
ZONGULDAK KÜÇÜLDÜ, TÜRKİYE BORÇ BATAĞINA SÜRÜKLENDİ
1781 Okunma.
29 Ekim 2018
SAVAŞ, KONKORDATO VE İŞSİZLİK KORKUSUNUN OLMADIĞI BİR TÜRKİYE
1741 Okunma.
24 Ekim 2018
ADAYLAR ViTRiNE ÇIKIYOR CHP-AK PARTi-MHP ÇEKiŞiYOR
2086 Okunma.
22 Ekim 2018
MUHALEFET ANKARA HAVASIYLA İKTİDARI AYAKTA TUTABİLİR
1747 Okunma.
17 Ekim 2018
İŞ BANKASI GÜNDEMİ BOĞMAZ, HAZİNE’Yİ KURTARMAZ
2057 Okunma.
15 Ekim 2018
CHP DANIŞMA KURULLARI VE SONRASI
2091 Okunma.
10 Ekim 2018
SENARYO HAZIR; ENFLASYON DÜŞECEK!
2303 Okunma.
08 Ekim 2018
KRİZ FIRSATÇILARI YENİ DÖNEMİN ZENGİNLERİ
1730 Okunma.
03 Ekim 2018
KURTULUŞ, VATANDAŞIN MARKET SEFERBERLİĞİNDE
2192 Okunma.
01 Ekim 2018
KRİZ ABD İLE AŞILACAK!
1938 Okunma.
12 Eylül 2018
MAHALLİ SEÇİM KULİSLERİ BAŞLADI
2108 Okunma.
09 Eylül 2018
KRİZ VE DIŞ GÜÇLER SÖYLEMİ, HALKA YOKSULLUĞU KABUL ETTİRMENİN BİR ARACI MI?
1706 Okunma.
06 Eylül 2018
ENERJİ BAKANI UMUT VERDİ
1665 Okunma.
03 Eylül 2018
HÜKÜMET BORÇ ARIYOR, ORTAK SEÇİMİ ANLATIYOR, HOCALAR BOŞA MI KONUŞUYOR?
1833 Okunma.
29 Ağustos 2018
Düyun-u Umumiye uyarısı ciddi bir uyarıdır ve tek suçlu Hükümet değildir
1918 Okunma.
27 Ağustos 2018
BAYRAM TADINDA YAŞAMAYA DEVAM EDELİM
1698 Okunma.
24 Ağustos 2018
KRİZLERE ÇÖZÜM DIŞ DÜŞMAN YARATMAK MI?
1858 Okunma.
19 Ağustos 2018
KRİZİ İŞÇİ, MEMUR, EMEKLİ, ÇİFTÇİ ÇIKARTMADI, ELİMİZİ TAŞA EZDİRMEYELİM
2542 Okunma.
16 Ağustos 2018
BEDELİ, İTHALATÇILAR VE PARAYI KAÇIRANLAR ÖDESİN!
1793 Okunma.
14 Ağustos 2018
ÜRETİM-ÜRETİM; HAYDİ KÖMÜR ÜRETELİM…
1994 Okunma.
12 Ağustos 2018
TERLEYEN SADECE BAKAN ALBAYRAK DEĞİL HEPİMİZDİK
2424 Okunma.
10 Ağustos 2018
FETÖ’DEN SONRA DOLAR DARBESİ
1972 Okunma.
08 Ağustos 2018
HARÇ BİTTİ, YAPI PAYDOS!
1830 Okunma.
01 Ağustos 2018
NAMAZIN KAZASI OLUR, FIRSATIN KAZASI OLMAZMIŞ!
1760 Okunma.
18 Temmuz 2018
KOMİSYONLAR VE MİLLETVEKİLLERİMİZ
2113 Okunma.
16 Temmuz 2018
DÜNYA KUPASINI FRANSA ALDI, BİZ HIRVATİSTAN'I TUTTUK
1691 Okunma.
11 Temmuz 2018
BÜYÜK ÇOĞUNLUK UMUTLA BEKLİYOR
1605 Okunma.
09 Temmuz 2018
MUHALEFET KENDİNİ GÖZDEN GEÇİRECEK Mİ?
1816 Okunma.
27 Haziran 2018
SAĞDAN BAKARSANIZ AK PARTİ, SOLDAN BAKARSANIZ CHP KAYBETTİ
2796 Okunma.
25 Haziran 2018
ZONGULDAK’TA HERŞEY ESKİSİ GİBİ OLMASIN
2056 Okunma.
18 Haziran 2018
SEÇİM İŞİ 24 HAZİRAN’DA BİTER
2015 Okunma.
14 Haziran 2018
İYİ BAYRAMLAR, YÜZÜNÜZ HEP GÜLSÜN
1844 Okunma.
11 Haziran 2018
MUHARREM İNCE 24 HAZİRAN’DA CHP’yi, 8 TEMMUZ’DA AKP’yi GEÇER
2164 Okunma.
06 Haziran 2018
BİN İŞÇİ VE SOSYAL YARDIMLAR
2291 Okunma.
04 Haziran 2018
DEMOKRASİ VE KOALİSYON KÜLTÜRÜ
2100 Okunma.
30 Mayıs 2018
ZONGULDAK’TA İKTİDARIN HEDEF KİTLESİ MADEN İŞÇİLERİ
2040 Okunma.
28 Mayıs 2018
AK PARTİ 8 AYDIR HESAP YAPIYOR; CUMHURBAŞKANI GELİYOR
2082 Okunma.
25 Mayıs 2018
AK PARTİ Mİ HATA YAPTI, CHP’Mİ?
3338 Okunma.
07 Mayıs 2018
SEÇİM DEĞİL SİSTEM TERCİHİ YAPACAĞIZ
2348 Okunma.
02 Mayıs 2018
ZONGULDAK’TAN İŞARET FİŞEĞİ
2065 Okunma.
30 Nisan 2018
1 MAYIS’ta ZONGULDAK’ta MADENCİ ANITI’ndayız
2247 Okunma.
25 Nisan 2018
KONUŞMA SIRASI BİZDE
2165 Okunma.
18 Nisan 2018
KORKU “ACİL SEÇİM” KARARI ALDIRDI
3377 Okunma.
16 Nisan 2018
CHP’den SOKAK PROVASI
2465 Okunma.
12 Nisan 2018
GÜNDEM KÖMÜR VE ZONGULDAK, HÜKÜMET YİNE YOK
2733 Okunma.
28 Mart 2018
ZONGULDAK TBMM GÜNDEMİNDE GÖZLER AK PARTİ ÜZERİNDE
3769 Okunma.
26 Mart 2018
KILIÇDAROĞLU, BAK, YILDIRIM VE ÇÖLAŞAN İLE ZONGULDAK TÜRKİYE GÜNDEMİNDE
2469 Okunma.
21 Mart 2018
KILIÇDAROĞLU, TAŞKÖMÜRÜ ÇALIŞTAYI’NA GELİYOR
2493 Okunma.
19 Mart 2018
ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANI KONUŞTURULMADI
2607 Okunma.
14 Mart 2018
YİNE SABAHA KARŞI DEMORKASİ ASKIYA ALINDI!
2049 Okunma.
12 Mart 2018
SİYASİ PARTİLERİMİZ SORUNLU
2286 Okunma.
07 Mart 2018
HERKESİN GÖREVİ
2356 Okunma.
05 Mart 2018
YIRTIK-PIRTIK ŞEHİR
2560 Okunma.
28 Şubat 2018
ŞEKER HEPİMİZİN SORUNU
2278 Okunma.
26 Şubat 2018
İTTİFAK REZALETİ
2409 Okunma.
21 Şubat 2018
ELEKTRİĞE NE KADAR ZAM GELDİ?
2412 Okunma.
19 Şubat 2018
BU ŞEHİR VE ÜLKE YERALTINDAN BÜYÜDÜ
2874 Okunma.
15 Şubat 2018
AH ZONGULDAK, VAH TÜRKİYE
4698 Okunma.
13 Şubat 2018
DAYATMA DEĞİL UZLAŞMA
2212 Okunma.
07 Şubat 2018
OPERASYONDAN TORBA YASAYA
2513 Okunma.
05 Şubat 2018
CHP KONGRE İZLENİMLERİ
2302 Okunma.
31 Ocak 2018
BİZDEN ÇOK ŞEY SAKLANDIĞI GÜN GİBİ ORTADA
2712 Okunma.
29 Ocak 2018
CHP ve TÜRKİYE’NİN LİDERDEN ÇOK KADROYA İHTİYACI VAR
2117 Okunma.
24 Ocak 2018
KOMİK BAŞBAKAN
2575 Okunma.
22 Ocak 2018
SİYASET VE SAVAŞ ÇIKMAZI
2554 Okunma.
03 Ocak 2018
CHP İL BAŞKANLIĞI
3109 Okunma.
27 Aralık 2017
TAŞERON KARARNAMESİ YAYINLANDI, BELİRSİZLİK SÜRÜYOR
2290 Okunma.
20 Aralık 2017
PUSULA’NIN ANKETİ
2806 Okunma.
18 Aralık 2017
CHP KONGRELERİ
4186 Okunma.
11 Aralık 2017
KUDÜS SENARYOSU
2671 Okunma.
28 Kasım 2017
SİZİN HİÇ Mİ SUÇUNUZ YOK?
3278 Okunma.
22 Kasım 2017
ZONGULDAK’A EZİYET EDİLİYOR, TÜRKİYE ZAMAN KAYBEDİYOR
2956 Okunma.
20 Kasım 2017
SEÇİM BAĞIRA BAĞIRA GELİYOR
2866 Okunma.
15 Kasım 2017
BU DAHA BAŞLANGIÇ MÜCADELEYE DEVAM
2428 Okunma.
13 Kasım 2017
TORBA YASA’DAN 58 (yeni 51) ÇIKARTILMALIDIR
2699 Okunma.
08 Kasım 2017
TORBA DELİNDİ, SORUN SİYASİ
2572 Okunma.
06 Kasım 2017
BU KEZ YERALTINDAN SESLENİYORLAR
2694 Okunma.
30 Ekim 2017
BAK KARDEŞİM, ÖLMEKTEN SÖZ EDİYORUZ
3494 Okunma.
25 Ekim 2017
MADENCİ VE BÖLGE HALKI “ALMANCA” DA KONUŞUR, “FRANSIZCA” DA…
3443 Okunma.
23 Ekim 2017
ZONGULDAK TORBAYA SIĞMAZ
4081 Okunma.
18 Ekim 2017
ŞIRNAK, SOMA, ZONGULDAK MADEN FACİALARI VE TORBA YASA ÇIKMAZI
2999 Okunma.
16 Ekim 2017
KARAMSARLIĞI DAĞITMAK, SİYASİ İKTİDARIN VE DEVLETİN GÖREVİDİR
2364 Okunma.
11 Ekim 2017
CHP’NİN HALLERİ, YARIM BARDAK SUDA FIRTINA
2557 Okunma.
09 Ekim 2017
KRİZ VAR, MADEN İŞÇİLERİ ÖLSÜN İSTENİYOR
2340 Okunma.
04 Ekim 2017
MİLLİ İRADE ELE-AVUCA SIĞMAZ
2441 Okunma.
02 Ekim 2017
AK PARTİ’DE SULAR BULANMAYA DEVAM EDİYOR
2312 Okunma.
29 Eylül 2017
YILDIRIM TAŞERON, AĞBAL ZAMLAR
2344 Okunma.
27 Eylül 2017
ALLAH ŞAŞIRTMASIN!
2345 Okunma.
25 Eylül 2017
BİR YANDA SEÇİM, BİR YANDA ATAMA
2198 Okunma.
18 Eylül 2017
TEOG’DA NE Kİ?
2675 Okunma.
13 Eylül 2017
1500 İŞÇİ ALINAMADI
2608 Okunma.
12 Eylül 2017
BÜYÜK BABA İNTERNETE BAKALIM
2450 Okunma.
08 Eylül 2017
EREN’E SENDİKA GELECEK
2512 Okunma.
05 Eylül 2017
ŞEMSİ DENİZER UNUTULMAZ
2965 Okunma.
30 Ağustos 2017
BAYRAMLARINIZ KUTLU OLSUN
2256 Okunma.
24 Ağustos 2017
İŞÇİLER TAMAM YA İŞSİZLER!
2491 Okunma.
21 Ağustos 2017
TTK’DA GREV GELİYOR
3020 Okunma.
16 Ağustos 2017
SORUN HASTANE YERİNDE Mİ?
2509 Okunma.
14 Ağustos 2017
TÜRKİYE’NİN KAMBURU, ENERJİ SEKTÖRÜ
2232 Okunma.
10 Ağustos 2017
KORKUYOR VE UTANIYORLAR
2511 Okunma.
08 Ağustos 2017
BALON GİBİ ŞİŞTİLER
2497 Okunma.
04 Ağustos 2017
FETÖ İLE MÜCADELE
2313 Okunma.
02 Ağustos 2017
AKP-CHP’DE KONGRE SÜRECİ
2101 Okunma.
31 Temmuz 2017
EŞE-DOSTA GÖRE KANUN
2386 Okunma.
28 Temmuz 2017
İSTANBUL TÜRKİYE’Yİ UYARIYOR
2067 Okunma.
27 Temmuz 2017
ÇAPSIZLIK DİZ BOYU
2478 Okunma.
28 Haziran 2017
YÜRÜYÜŞTEN NE ÇIKAR?
3338 Okunma.
21 Haziran 2017
ZONGULDAK’I KURTARMAK
3419 Okunma.
19 Haziran 2017
4 TEK’e TEK ADAM, TEK PARTİ İLAVESİ
2367 Okunma.
16 Haziran 2017
ADALET, DEMOKRASİ VE ZAM
2398 Okunma.
14 Haziran 2017
CEMAATTEN DEVŞİRME
2302 Okunma.
12 Haziran 2017
DAYANIŞMA VE HUZUR
2215 Okunma.
09 Haziran 2017
KIDEM TAZMİNATI VE GREV TEHDİDİ
2330 Okunma.
07 Haziran 2017
EREN ENERJİ GURURUMUZ OLSUN
2509 Okunma.
05 Haziran 2017
SORUMSUZLUK CAN ALIYOR
2500 Okunma.
02 Haziran 2017
SORULAR YORUYOR
2484 Okunma.
31 Mayıs 2017
GRUP TOPLANTILARI
2188 Okunma.
29 Mayıs 2017
AÇ KALMAK, AKIL TUTULMASI
2491 Okunma.
26 Mayıs 2017
İŞÇİLER VE SICAK GÜNLER
2389 Okunma.
22 Mayıs 2017
FİLYOS SEMPOZYUMU VE SİYASET
2486 Okunma.
17 Mayıs 2017
ÜRETMEYEN EKONOMİ
2444 Okunma.
15 Mayıs 2017
GÜZEL GÜNLERE
2442 Okunma.
10 Mayıs 2017
YENİDEN YAPILANMA
2812 Okunma.
08 Mayıs 2017
YENİ HÜKÜMET
2419 Okunma.
01 Mayıs 2017
1 MAYIS’TA COŞKU VE KARARLILIK VARDI
2641 Okunma.
26 Nisan 2017
1 MAYIS’TA UYARMAK ZORUNDAYIZ
2550 Okunma.
24 Nisan 2017
ZORLU BİR DÖNEM
2426 Okunma.
21 Nisan 2017
1 MAYIS ve KIDEM TAZMİNATI
2731 Okunma.
19 Nisan 2017
TÜRKİYE BU TABLOYU HAK ETMİYOR
2222 Okunma.
17 Nisan 2017
YENİ BİR FİİLİ DURUM!
2658 Okunma.
12 Nisan 2017
HEPİMİZ İÇİN HAYIRLISI NEYSE O OLSUN
2692 Okunma.
10 Nisan 2017
MADENCİ NE DİYECEK?
3115 Okunma.
07 Nisan 2017
EMEKÇİ DÜRÜSTTÜR
2383 Okunma.
05 Nisan 2017
KORKU
2968 Okunma.
03 Nisan 2017
ZONGULDAK, CİDDİYETLE CUMHURBAŞKANINI BEKLİYOR
2289 Okunma.
29 Mart 2017
HERKES YAKIN TAKİPTE!
2550 Okunma.
27 Mart 2017
DENİZER’DEN BİR ANI
2981 Okunma.
24 Mart 2017
ESKİ BAKAN NİYE GELDİ?
2482 Okunma.
22 Mart 2017
KORKUNUN BÖYLESİ!
2573 Okunma.
20 Mart 2017
BAYKAL’IN ARDINDAN
2435 Okunma.
17 Mart 2017
İKİNCİ BÖLÜM; 18 MADDEDE NELER VAR, İŞTE SON 8 MADDE, EVET Mİ? HAYIR MI?
2613 Okunma.
13 Mart 2017
HOLLANDA NEYİN HESABI?
2794 Okunma.
10 Mart 2017
EVET VE HAYIR TOPLANTILARI
3353 Okunma.
08 Mart 2017
SEYHAN BAŞ
5124 Okunma.
06 Mart 2017
ZONGULDAK TOPLANTISI NOTLARI
2424 Okunma.
01 Mart 2017
ZONGULDAK ÇIKIŞ YOLU ARIYOR
2532 Okunma.
27 Şubat 2017
MİLLİ İRADE
2353 Okunma.
24 Şubat 2017
CAN HOCA VE BURAK’IN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
2728 Okunma.
22 Şubat 2017
KILIÇDAROĞLU; “5 BİN İŞÇİ ALABİLİRSİN ORAYA”
4318 Okunma.
20 Şubat 2017
ŞUKAR DEDE
2922 Okunma.
17 Şubat 2017
ZONGULDAK TÜRKİYE’DİR
2601 Okunma.
15 Şubat 2017
GÜVEN BUNALIMI
3115 Okunma.
13 Şubat 2017
ZONGULDAK GÖÇÜYOR TAHKİMAT ZAMANI
3120 Okunma.
08 Şubat 2017
BIRAKIN TARTIŞALIM
2441 Okunma.
06 Şubat 2017
MADENCİ VE ZONGULDAK’IN ŞANSI
3268 Okunma.
01 Şubat 2017
BİR MİLLET UYANIYOR
3282 Okunma.
30 Ocak 2017
TÜRKİYE KIPIR KIPIR
2798 Okunma.
25 Ocak 2017
FİİLİ BÖLÜNME
3006 Okunma.
23 Ocak 2017
BEŞER ŞAŞAR
2588 Okunma.
18 Ocak 2017
DÜŞMAN YARATMAK GEREKİYOR!
3339 Okunma.
16 Ocak 2017
HAYDİ HAYIR’LISI
3085 Okunma.
11 Ocak 2017
TTK, TÜRKİYE İÇİN BİR ŞANSTIR
3399 Okunma.
09 Ocak 2017
AKDEMİR’e YARDIMCI OLMAK
3048 Okunma.
05 Ocak 2017
ÖLÜM ÖĞRETİYOR
3276 Okunma.
02 Ocak 2017
HAKKI BAŞKAN
7086 Okunma.
28 Aralık 2016
BÖYLE ANAYASA YAPILMAZ!
2835 Okunma.
26 Aralık 2016
BAŞKANLIK DEĞİL PADİŞAHLIK
3154 Okunma.
21 Aralık 2016
ZOR GÜNLER
3172 Okunma.
19 Aralık 2016
BAŞKANLIK ABD DAYATMASIDIR
3044 Okunma.
15 Aralık 2016
TTK NADİDE BİR AĞAÇ
3132 Okunma.
13 Aralık 2016
DARBEYİ ÇÖZEMEYEN TERÖRÜ ÇÖZEBİLİR Mİ?
3309 Okunma.
08 Aralık 2016
Bu Ne Diyor?
3100 Okunma.
07 Aralık 2016
MUSKA YAZMAK
2686 Okunma.
05 Aralık 2016
MADENCİ BOŞ KONUŞMAZ
2734 Okunma.
30 Kasım 2016
ADANA’DA YANDILAR ZONGULDAK’TA YANMASINLAR
3452 Okunma.
28 Kasım 2016
KRİZDEN BAŞKANLIK ÇIKAR MI?
2948 Okunma.
23 Kasım 2016
BÖKE UYARIYOR
2927 Okunma.
21 Kasım 2016
İŞSİZ VE EMEKLİ GİTTİ, SIRA ESNAFTA
3402 Okunma.
17 Kasım 2016
MİLLET İŞ, AŞ DERDİNDE
3374 Okunma.
15 Kasım 2016
BEĞENİLME DÜRTÜSÜ
3237 Okunma.
10 Kasım 2016
CUMHURBAŞKANI: KÖMÜRDE İTHAL YOK
3507 Okunma.
08 Kasım 2016
TTK’YI VE MADENCİYİ YOK SAYMAK
3389 Okunma.
04 Kasım 2016
DARBE GÜRÜLTÜSÜ!
2656 Okunma.
02 Kasım 2016
İDAM MI, FETÖ MÜ?
3272 Okunma.
31 Ekim 2016
CUMHURİYET BAYRAMINDA TTK DA SİNDİRME OPERASYONU
3994 Okunma.
24 Ekim 2016
17-25’LE OLMUYOR
2996 Okunma.
20 Ekim 2016
YURTTA SAVAŞ, DÜNYADA SAVAŞ!
2962 Okunma.
18 Ekim 2016
SAVAŞA DEVAM
2776 Okunma.
13 Ekim 2016
ÇATLADI KAPI MUHTARLIĞI
3324 Okunma.
11 Ekim 2016
TERÖR DEĞİL İŞSİZLİK KORKUTUYOR
2764 Okunma.
06 Ekim 2016
CİDDİYETSİZ İŞLER
3247 Okunma.
04 Ekim 2016
KRAVATSIZ DEVLET ADAMLIĞI
3316 Okunma.
28 Eylül 2016
YENİ SANTRAL REZALETİ
3410 Okunma.
26 Eylül 2016
FETÖ ve CHP KİMLİĞİ
3017 Okunma.
22 Eylül 2016
YAĞMUR DUASI
3256 Okunma.
20 Eylül 2016
UYKUNUZ KAÇMASIN
2962 Okunma.
06 Eylül 2016
ASIYORUZ, KESİYORUZ, OLMUYOR!
3307 Okunma.
01 Eylül 2016
YÜZDE 50 ŞIMARIKLIĞI
3188 Okunma.
30 Ağustos 2016
KARANLIKTA ISLIK ÇALIYORLAR!
3224 Okunma.
25 Ağustos 2016
ORDU SAVAŞA, TBMM TATİLE!
3075 Okunma.
23 Ağustos 2016
AKIL ALIR GİBİ DEĞİL
2956 Okunma.
19 Ağustos 2016
CAMİ DEĞİL ŞEHİR STADI LAZIM
3445 Okunma.
16 Ağustos 2016
DEVLETE KAYNAK LAZIM
3103 Okunma.
11 Ağustos 2016
Normale Dönmek
2728 Okunma.
09 Ağustos 2016
YENİ BAŞTAN
2936 Okunma.
05 Ağustos 2016
SİYASET DİP YAPTI, ÇIKIŞ VAR
3160 Okunma.
27 Temmuz 2016
MUSKA YERİNE DOLAR
3382 Okunma.
22 Temmuz 2016
DARBELER DARBELER
3641 Okunma.
18 Temmuz 2016
ÇAPSIZ HERİFLER
4027 Okunma.
15 Temmuz 2016
DEPREM İÇİMİ ÜRPERTİYOR
2937 Okunma.
14 Temmuz 2016
Madenci Yerüstüne Çıkıyor
2928 Okunma.
12 Temmuz 2016
TAHRİK OLMASIN
2940 Okunma.
30 Haziran 2016
BEDEL ÖDEYECEĞİNİZ GÜNÜ BEKLEYEMEYİZ
3462 Okunma.
27 Haziran 2016
DAMADA DEĞİL SİZE KIZACAK
3414 Okunma.
23 Haziran 2016
MADENCİ VE ZONGULDAK TETİKTE
3861 Okunma.
16 Haziran 2016
21 HAZİRAN’DA YAKILAN MEŞALE
2755 Okunma.
16 Haziran 2016
21 HAZİRAN’DA YAKILAN MEŞALE
2941 Okunma.
13 Haziran 2016
HERŞEYİ SATMAYALIM
2788 Okunma.
09 Haziran 2016
BU OYUN BOZULUR
3765 Okunma.
07 Haziran 2016
İKTİDAR VE MUHALEFET, ZONGULDAK’TA SIKINTILI
2956 Okunma.
02 Haziran 2016
22 YAŞINDAYDI
3361 Okunma.
31 Mayıs 2016
MADENCİLER UYARDI
3219 Okunma.
26 Mayıs 2016
EMİR KOMUTA ZİNCİRİ
3335 Okunma.
24 Mayıs 2016
ÖZBAKIR ZONGULDAK’TA KALACAK MI?
3529 Okunma.
19 Mayıs 2016
SİYASET ÇÖKÜYOR
3036 Okunma.
17 Mayıs 2016
SICAK GÜNLER
3504 Okunma.
11 Mayıs 2016
ZONGULDAKSPOR
3471 Okunma.
09 Mayıs 2016
ORTADA BİR ŞÜPHE VAR
2877 Okunma.
05 Mayıs 2016
TÜRKİYE ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇİYOR
3350 Okunma.
03 Mayıs 2016
1 MAYIS İZLENİMLERİ
3087 Okunma.
28 Nisan 2016
BAKAN MÜJDE VERDİ!
3766 Okunma.
26 Nisan 2016
ERGENEKON TEZGAHI
2714 Okunma.
22 Nisan 2016
STK’LAR KONUŞURKEN HASAN BAŞKAN SUSTU
3412 Okunma.
19 Nisan 2016
1 MAYIS
2759 Okunma.
14 Nisan 2016
ETÖ’den FETÖ’ye
2911 Okunma.
12 Nisan 2016
BEŞİKTAŞ STADI
2957 Okunma.
07 Nisan 2016
HİZMET LAZIM
2834 Okunma.
05 Nisan 2016
CAN ALICI SORULAR
3483 Okunma.
31 Mart 2016
ZONGULDAK CİDDİYE ALINMIYOR MU?
3167 Okunma.
29 Mart 2016
SIKINTI VAR!
2832 Okunma.
24 Mart 2016
TAŞERONA UMUT
3555 Okunma.
22 Mart 2016
BAHAR ÖZGÜRLÜK GETİRECEK!
3387 Okunma.
15 Mart 2016
NEREDE DEVLET?
3021 Okunma.
10 Mart 2016
DEMİRYOLU İŞKENCESİ
3092 Okunma.
08 Mart 2016
Dünya Kadınlar Günü
3020 Okunma.
03 Mart 2016
3 MART FACİASI
2862 Okunma.
01 Mart 2016
İSTİHDAM BÜROLARI
2630 Okunma.
25 Şubat 2016
KATİL DE KANDIRMIŞ!
3217 Okunma.
23 Şubat 2016
ÇATES’TEN DEMOKRASİYE
2898 Okunma.
18 Şubat 2016
BİZİ BU HAVALAR MAHVETTİ!
3028 Okunma.
16 Şubat 2016
ÖLÜM HABERLERİ
2781 Okunma.
11 Şubat 2016
BU KADARI DA FAZLA
3047 Okunma.
09 Şubat 2016
ZONGULDAK DUVARA DAYANDI
3180 Okunma.
04 Şubat 2016
ŞEHİTLER GELMESİN
2781 Okunma.
26 Ocak 2016
Krize Önlem Aranıyor
2905 Okunma.
21 Ocak 2016
20 TL’YE ÖLÜM
2964 Okunma.
19 Ocak 2016
ULUPINAR’DAN ANLAMLI MESAJ
3034 Okunma.
14 Ocak 2016
LİNÇ KÜLTÜRÜ
3101 Okunma.
12 Ocak 2016
ZONGULDAK-KOZLU YOLU
2945 Okunma.
07 Ocak 2016
BAKANLAR GELDİ
2887 Okunma.
05 Ocak 2016
YAŞAMAK DİRENMEKTİR
3491 Okunma.
30 Aralık 2015
MUTLU YILLAR
3009 Okunma.
29 Aralık 2015
CHP KONGRE İZLENİMLERİ
3243 Okunma.
25 Aralık 2015
CHP Mİ, BEN Mİ?
3149 Okunma.
22 Aralık 2015
CHP TARAFTARLARINA…
3113 Okunma.
17 Aralık 2015
ARTIK YETER!
3198 Okunma.
15 Aralık 2015
CHP’Yİ ELEŞTİRELİM!
3243 Okunma.
08 Aralık 2015
CHP Kongreleri
3300 Okunma.
01 Aralık 2015
KAZANAN İŞSİZLER OLDU
3451 Okunma.
26 Kasım 2015
SAVAŞTIRANLAR KAZANIR, SAVAŞANLAR KAYBEDER
2912 Okunma.
24 Kasım 2015
Karamsarlık Rüzgarı
3077 Okunma.
19 Kasım 2015
Halaçoğlu’ndan CHP’ye
3199 Okunma.
17 Kasım 2015
Atatürk’ün Partisi ve Cumhuriyeti Masada Yatıyor
3131 Okunma.
12 Kasım 2015
BAKAN ADAYLARI
2980 Okunma.
05 Kasım 2015
NEDEN BÖYLE OLDU?
3039 Okunma.
03 Kasım 2015
AKP KAZANDI
3297 Okunma.
29 Ekim 2015
ÖZGÜR VE BAĞIMSIZ KALMAK
3047 Okunma.
27 Ekim 2015
TTK’YA KİM İŞÇİ ALACAK?
3292 Okunma.
22 Ekim 2015
Büyüklerimiz Biliyor
3900 Okunma.
20 Ekim 2015
KORKUTMA VE UYUTMA
3033 Okunma.
16 Ekim 2015
SEÇİM HAVASINI KAYBETMEK
3046 Okunma.
13 Ekim 2015
TEPKİMİZİ GÖSTERELİM
2782 Okunma.
08 Ekim 2015
SİYASETİN KALİTESİNİ DÜŞÜRMEYİN
3055 Okunma.
06 Ekim 2015
SANDIĞA GİDİN
2906 Okunma.
03 Ekim 2015
Bi şey yapmalı
2976 Okunma.
29 Eylül 2015
KENDİ BİLDİĞİNİ OKUYANLAR GELİŞEMEZ
3242 Okunma.
23 Eylül 2015
ORTAK PAYDASI ZONGULDAK OLMUŞ İNSANLAR
3005 Okunma.
19 Eylül 2015
MİLLETVEKİLLERİ DEĞİŞECEK Mİ?
3131 Okunma.
17 Eylül 2015
Bahçeli; “Türkiye bizimdir, herkes Türkiye’dir.”
3251 Okunma.
12 Eylül 2015
Bugün 12 Eylül
3133 Okunma.
09 Eylül 2015
Savaş ve bağımsızlık
3255 Okunma.
01 Eylül 2015
YENİ SENARYO YAZARLAR MI?
2282 Okunma.
29 Ağustos 2015
ÖZGÜR İNANIŞ
3062 Okunma.
27 Ağustos 2015
SÖNMEZ VE İNANIŞ
3327 Okunma.
24 Ağustos 2015
Tekrar seçim mi? Darbe mi?
3347 Okunma.
20 Ağustos 2015
Akıl alır gibi değil!
3354 Okunma.
17 Ağustos 2015
YANLIŞ YANLIŞA YOL AÇAR
3436 Okunma.
12 Ağustos 2015
SEÇİM Mİ, KOALİSYON HÜKÜMETİ Mİ?
3572 Okunma.
02 Temmuz 2015
HESABI SORULUR
3744 Okunma.
11 Mart 2014
ERMENEK SON OLSUN
3694 Okunma.
Haber Yazılımı