google-site-verification=xfFz-F1IWG-jrKWY1FSzE2BoEKXyCxwkXubRPveg5wU
Yazı Detayı
15 Mart 2017 - Çarşamba 16:38 Bu yazı 3381 kez okundu
 
18 MADDEDE NELER VAR, İŞTE İLK 10 MADDE EVET Mİ? HAYIR MI?
Turhan ORAL
turhanoral@hotmail.com
 
 

Mitingler, toplantılar, paneller, konferanslar, tartışma programları, afişler, pankartlar, müzikler ve bildirilerle referandum havasına girmeye başladık.

Siyasi kadrolar düzeyinde karşılıklı tartışma programları yerine taraflar tek tek programlara çıkarak kendilerince EVET-HAYIR gerekçelerini anlatıyorlar.

AK Parti broşür çalışmalarını tamamladı.

CHP’ nin çıkardığı iki el ilanı dışında yeni broşür çalışması sürüyor.

Taraflar maddeleri anlatırken farklı noktalara dikkati çekiyorlar.

Öyle anlaşılıyor ki maddeleri dikkatle okumak gerekiyor.

Ancak bazı maddeleri sadece okumak da yetmiyor.

Çünkü o maddelerin nerelere uzanabileceğini bilmek için uzmanları dinlemek lazım.

***

Anayasanın değiştirilmek istenen madde sayısı 60’ı geçse de kamuoyu 18 başlıkta toplanan maddeleri biliyor.

Bu 18 maddeyi hassas noktalarıyla anlaşılabilir hale getirmeye çalıştım.

İlk 10 maddeyi bugün, diğer 8 maddeyi bir sonraki yazıda buraya taşıyacağım.

***

 MADDE 1: Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 9 uncu maddesine “bağımsız” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve tarafsız” ibaresi eklenmiştir.

EVET; Yargı bağımsız ve tarafsız olacak.

HAYIR; Diğer maddelerde bağımsızlık ve tarafsızlık kalkıyor, Yargı tek adama bağlanıyor. Amaç göz boyamak.

MADDE 2: Kanunun 75 inci maddesinde yer alan “beşyüzelli” ibaresi “altıyüz” şeklinde değiştirilmiştir.

EVET; Türkiye Büyük Millet Meclisi ve demokrasi güçlendiriliyor.

HAYIR; Diğer maddelerde Türkiye Büyük Mille Meclisi göstermelik hale getiriliyor, amaç göz boyamak.

MADDE 3: Kanunun 76 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yirmibeş” ibaresi “Onsekiz” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar,” ibaresi “askerlikle ilişiği olanlar” şeklinde değiştirilmiştir.

EVET;18 Yaşındaki gençler milletvekili olabilecek. Askerlik sorun olmayacak. Gençlerimiz geleceğimiz

HAYIR;18 Yaş öğrenim yaşıdır. Halkın çocuklarını değil kendi çocuklarını düşünüyorlar. 7 milyon genç seçmenden oy almaya çalışıyorlar.

MADDE 4: Kanunun 77 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir; “Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri beş yılda bir aynı günde yapılır. Cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci oylamada gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci oylama yapılır.”

EVET; Güçlü iktidar, daima istikrar.

HAYIR; Vatandaşın 5 yıl sesini çıkartamayacağı düzenlemeleri yapıyorlar.

MADDE 5: Kanunun 87 nci maddesindeki Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri arasından; Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek; Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek” bölümü çıkartılıyor.

EVET; Milletin seçimi, milletin iktidarı. Güvenoyu ve gensoru uygulaması kalkıyor. Millet iradesi doğrudan hükümete yansıyor.

HAYIR; Milli iradenin yüzde yüze yakınını temsil eden TBMM, Cumhurbaşkanının atayacağı ve milletin seçmediği Bakanları ve Hükümeti denetleyemeyecek. Milli iradenin neredeyse tamamını temsil eden TBMM izin vermeden kanun hükmünde kararname çıkartılabilecek.

MADDE 6: Kanunun 98 inci maddesinde; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin soru ve gensoru hakkı kaldırılıyor. Yazılı soruyla bilgi edinme hakkı veriliyor.

Soru, Bakanlar Kurulu adına, sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Başbakan veya bakanlardan bilgi istemekten ibarettir.” Bölümü çıkartılıyor.

Meclis soruşturması, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında 106 ncı maddenin beşinci, altıncı ve yedinci fıkraları uyarınca yapılan soruşturmadan ibarettir. Yazılı soru; yazılı olarak en geç onbeş gün içinde cevaplanmak üzere milletvekillerinin, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara yazılı olarak soru sormalarından ibarettir.” bölümü ekleniyor.

EVET; Güç millette, denetim mecliste. Yeni usuller iç tüzükle düzenleniyor.

HAYIR; Milli iradeyi oluşturan TBMM’nin, yürütmenin başı olan Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu ile Cumhurbaşkanı yardımcılarını soru ve gensoru ile denetlemesi, hesap sorması engelleniyor. Soruşturma açmak diğer maddelerde imkansız hale getiriliyor. TBMM yani milli irade, yani halk ile yürütmenin ilişkisi kesiliyor. Bakanlar ve Cumhurbaşkanı yardımcıları sadece Cumhurbaşkanına bağımlı hale getiriliyor.

 

MADDE 7: Kanunun 101 inci maddesi Cumhurbaşkanı seçimlerini düzenliyor.

EVET; Bir kişi en fazla 2 defa aday olabiliyor. Cumhurbaşkanı partili olabiliyor. Milletin kararı, daima güven, daima istikrar.

HAYIR; İkinci dönem bitmeden Meclis seçim kararı alırsa 3. kez aday olabiliyor.

Cumhurbaşkanı partinin Genel Başkanı olunca Devlet parti devletine dönüşecek. Toplum ayrışacak. İl Başkanları Validen önce gelecek ya da valiler il başkanı gibi davranacak. Barış ve huzur bozulacak.

 

MADDE 8: Kanunun 104 üncü maddesi Cumhurbaşkanının görevlerini düzenliyor.

“Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir. Cumhurbaşkanı, Devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder”

“Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atar ve görevlerine son verir. Üst kademe kamu yöneticilerini atar, görevlerine son verir ve bunların atanmalarına ilişkin usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenler.”

“Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunar. Milli güvenlik politikalarını belirler ve gerekli tedbirleri alır.”

“Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir.”

“Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle dördüncü bölümde yer alan siyasi haklar ve ödevler Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenemez. Anayasada münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz.” “Cumhurbaşkanı, kanunların uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilir.”

EVET; Yetkiler birleştiriyor, Cumhurbaşkanı tek sorumlu olacak, çift başlılık olmayacak. Hükümeti Cumhurbaşkanı kuruyor. Kararlar hızlı alınacak.

HAYIR; Tek adam yönetimi oluşturuluyor. Padişahtan fazla yetkisi var. Bakanları ve sayısı belirsiz yardımcılarını tek başına seçiyor. İstediği anda görevden alabiliyor. Üst düzey bürokratları da kendisi atayıp görevden alabiliyor. Milli güvenlik politikalarını da tek adam belirliyor. Yürütme yetkisine ilişkin konularda sınırı belirsiz kararname çıkartabiliyor. Hiçbir demokratik ülkede böyle keyfi bir uygulama yok. Üstelik hesap sorulamıyor.

MADDE 9: Kanunun 105 inci maddesi Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğunu düzenliyor.

“Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilir.” (301 milletvekili)

“Meclis, önergeyi en geç bir ay içinde görüşür ve üye tamsayısının beşte üçünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verebilir.” (360 milletvekili)

“Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının üçte ikisinin gizli oyuyla Yüce Divana sevk kararı alabilir. (400 milletvekili)

“Hakkında soruşturma açılmasına karar verilen Cumhurbaşkanı, seçim kararı alamaz.”

“Yüce Divanda seçilmeye engel bir suçtan mahkûm edilen Cumhurbaşkanının görevi sona erer.”

“Cumhurbaşkanının görevde bulunduğu sürede işlediği iddia edilen suçlar için görevi bittikten sonra da bu madde hükmü uygulanır.”

EVET; Cumhurbaşkanı hem yetkili hem sorumlu. Cumhurbaşkanına denetim ve cezai sorumluluk geliyor.

HAYIR; Cumhurbaşkanı seçilen bir Genel Başkanın partisi de 600 milletvekilinden en az 200 ünü alabilir, muhalif 400 ü bulmak zordur. Kaldı ki Yargılamayı yapacak olan Anayasa Mahkemesi’nin 15 üyesinin 12 sini Cumhurbaşkanı belirliyor. Göstermelik bir düzenleme. Yargılanmamak için her önlem alınmış.

MADDE 10: Kanunun 106 ncı maddesi, Cumhurbaşkanı yardımcıları, Cumhurbaşkanına vekâlet ve bakanların durumunu düzenliyor.

“Cumhurbaşkanı, seçildikten sonra bir veya daha fazla Cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilir.

Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde, kırkbeş gün içinde Cumhurbaşkanı seçimi yapılır.

Yenisi seçilene kadar Cumhurbaşkanı yardımcısı Cumhurbaşkanlığına vekâlet eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır.

Cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde, Cumhurbaşkanı yardımcısı Cumhurbaşkanına vekâlet eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır.

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanır ve görevden alınır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan olarak atanırlarsa üyelikleri sona erer.

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, Cumhurbaşkanına karşı sorumludur. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında görevleriyle ilgili suç işledikleri iddiasıyla soruşturma açılırsa 9. Maddedeki kurallar uygulanıyor.

Yüce Divanda seçilmeye engel bir suçtan mahkûm edilen Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakanın görevi sona erer.

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, görevleriyle ilgili olmayan suçlarda yasama dokunulmazlığına ilişkin hükümlerden yararlanır.

Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri, teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir.”

EVET; Etkin yasama etkin yönetim. Yardımcıları ve bakanlar da cezai sorumluluk taşıyor.

HAYIR; Yardımcı sayısı sınırsız. Yardımcılarda, yaş ve eğitim gibi Cumhurbaşkanı olma vasıfları aranmıyor, ancak vekaleten onun görevlerini yapabiliyorlar. Bakan ve Cumhurbaşkanı yardımcısı olan milletvekili istifa etmek zorunda ve halkla ilişkileri yok. TBMM onları denetleyemiyor, sadece Cumhurbaşkanına karşı sorumlular. 9.maddedeki kurallara göre hesap vermeleri çok zor. Yürütme, yani Hükümet, Milli iradenin hemen hemen tamamını temsil eden TBMM yerine yüzde 50’nin biraz üzerindeki bir oyla seçilen Cumhurbaşkanına bağımlı.  

 
Etiketler: 18, MADDEDE, NELER, VAR,, İŞTE, İLK, 10, MADDE, EVET, Mİ?, HAYIR, MI?,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
31 Aralık 2019
SEVGİ ÜRETELİM, KRİZLERİ YENELİM
3223 Okunma.
29 Aralık 2019
ASGARİ ÜCRET YETMEZ, KANAL İSTANBUL’U İSTİYORLAR
2000 Okunma.
26 Aralık 2019
YİNE MADEN FACİASI; İNSANLIK ONURU İŞKENCEYİ YENECEK
2088 Okunma.
24 Aralık 2019
KIZ MESLEĞİ YIK, ENDÜSTRİ MESLEĞİ İŞ ADAMINA VER, OLACAK İŞ Mİ?
2464 Okunma.
22 Aralık 2019
ASGARİ ÜCRETTE UZLAŞMA ÇOK ZOR GÖRÜNÜYOR
1816 Okunma.
19 Aralık 2019
DENİZER’İN SON KONUŞMASINDAN UYARILAR
2059 Okunma.
17 Aralık 2019
ŞEMSİ DENİZER VE LONDRA MAHKEMELERİ
2033 Okunma.
12 Aralık 2019
YANLIŞ BÜTÇE, ZONGULDAK’TA VE TÜRKİYE’DE ÖLÜM DEMEK
2108 Okunma.
10 Aralık 2019
2020 BÜTÇESİ DEĞİL SİSTEM TARTIŞILIYOR
2191 Okunma.
08 Aralık 2019
TÜRK-İŞ KONGRESİNDE YENİ BİR ŞEY YOK
2000 Okunma.
03 Aralık 2019
AYIP ŞEYLER OLUYOR
2166 Okunma.
01 Aralık 2019
CENNETİMİZİ, CEHENNEME DÖNÜŞTÜRMELERİNE İZİN VERMEYECEĞİZ
2977 Okunma.
28 Kasım 2019
ASGARİ ÜCRETİ BASKILAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI
2926 Okunma.
26 Kasım 2019
ADAM COŞTU, GİDİYOR DİYECEKTİK, ORTALIĞI SİS BASTI
2874 Okunma.
24 Kasım 2019
BUNLARI KONUŞMAMIZI ENGELLEMEK İSTİYORLAR
2808 Okunma.
21 Kasım 2019
SİZE ÖZEL, BİZE ÖZEL DEMOKRASİ OLMAZ
2104 Okunma.
19 Kasım 2019
SOSYAL MEDYA GELİŞTİRİYOR
2461 Okunma.
17 Kasım 2019
CHP DE SEÇİM HEYECANI DEVAM EDİYOR
1771 Okunma.
14 Kasım 2019
10 KASIM’DA OSMANLI ÖVGÜLERİ VE YÜZDE 50 UYDURMASI
1940 Okunma.
12 Kasım 2019
EKONOMİK KRİZ ÖLÜMLERE UZANIYOR
1947 Okunma.
10 Kasım 2019
ATATÜRK’Ü SADECE ANMAK DEĞİL, ANLAMAK VE ANLATMAK ZAMANI
2309 Okunma.
07 Kasım 2019
ADALET UZUN SOLUKLU BİR YÜRÜYÜŞ
2116 Okunma.
05 Kasım 2019
ÇOK KAZANANDAN ÇOK, AZ KAZANANDAN AZ VERGİ ALINSIN
2557 Okunma.
03 Kasım 2019
YETER Kİ SAĞLIK OLSUN AMA VERGİLER DE ARTMASIN
1822 Okunma.
31 Ekim 2019
KAÇAK OCAKLARDA ÇALIŞANLAR VE İŞSİZ MADENCİLER
1965 Okunma.
29 Ekim 2019
ÇAĞDAŞ MEDENİYETE ULAŞMANIN YOLU PARLAMENTER DEMOKRASİDEN GEÇİYOR
2242 Okunma.
27 Ekim 2019
CUMHURİYETİN 96’INCI YILINDA ATATÜRK, ÜLKEMİZİ VE DÜNYAYI AYDINLATIYOR
2307 Okunma.
24 Ekim 2019
UMUT İNSAN VE SİYASET
2065 Okunma.
22 Ekim 2019
ZONGULDAK VE ZONGULDAKLI ÖRNEĞİ
2082 Okunma.
20 Ekim 2019
TARİHİ MEKTUP VE TARİHİ KIZ MESLEK LİSESİ
1967 Okunma.
17 Ekim 2019
KONGRELER BAŞLIYOR, HEMŞERİ DEMOKRASİSİ
1996 Okunma.
15 Ekim 2019
İYİ HABERLER BEKLİYORUZ
1918 Okunma.
13 Ekim 2019
SAVAŞ, CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ VE TEK PARTİ DEVLETİ
2019 Okunma.
10 Ekim 2019
ASKERLERDEN SONRA MİLLETİN BAŞINA ÇUVAL GEÇİRMEYE ÇALIŞIYORLAR
2059 Okunma.
08 Ekim 2019
MADENCİ YÜRÜYÜNCE SAVAŞ ÇIKIYOR
2222 Okunma.
06 Ekim 2019
KİMSE KİMSEYE GÜVENMİYOR, SİSTEM TIKANDI
2065 Okunma.
03 Ekim 2019
ZONGULDAK’TA BÜTÇE BAŞARILI, SİYASET BAŞARISIZ
2084 Okunma.
01 Ekim 2019
YENİ EKONOMİK PROGRAMIN BEDELİ
2045 Okunma.
29 Eylül 2019
500 BÜYÜK ŞİRKET VE EKONOMİK KRİZ
1996 Okunma.
26 Eylül 2019
ANLAMADIĞIM İŞLER OLUYOR
1978 Okunma.
24 Eylül 2019
ÜNİVERSİTE, EHLİYET VE LİYAKAT
2011 Okunma.
22 Eylül 2019
AYRIŞTIRMA UZMANLARI
2212 Okunma.
19 Eylül 2019
EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR
2271 Okunma.
17 Eylül 2019
ZONGULDAK SEÇMENİ VE BELEDİYE SEÇİMLERİ
2198 Okunma.
15 Eylül 2019
SİYASET AYRIŞTIRIYOR, ZONGULDAK UMURSAMIYOR
1963 Okunma.
12 Eylül 2019
KIDEM TAZMİNATI GÜRÜLTÜSÜ
2895 Okunma.
10 Eylül 2019
EKONOMİK KRİZİN BEDELİNİ ÖDEYECEĞİZ
2278 Okunma.
08 Eylül 2019
YENİDEN MERHABA
2404 Okunma.
31 Aralık 2018
KALİTELİ BİR YIL DİLİYORUM
5083 Okunma.
26 Aralık 2018
ASGARİ ÜCRET VE KAYBOLAN EŞEK!
1574 Okunma.
24 Aralık 2018
CHP’DE 3 FAVORİ ADAY
1718 Okunma.
19 Aralık 2018
KİMİN ADAYI ARANIYOR!
1491 Okunma.
17 Aralık 2018
TTK, İŞSİZLİK VE MEMLEKETİN BİLANÇOSU
1496 Okunma.
12 Aralık 2018
DÜN CHP’YE, BUGÜN SÖZCÜ VE ERGÜN ATALAY’A, YARIN SİZE!
1593 Okunma.
10 Aralık 2018
AK PARTİ ADAYINI AÇIKLADI, TTK’YA İŞÇİ ALIMI KARARNAMESİ ÇIKTI
1560 Okunma.
05 Aralık 2018
170 yıl sonra 222 kaçak maden ocağı
1529 Okunma.
03 Aralık 2018
ENFLASYON TAMAM, SEÇİMLERE DEVAM
1343 Okunma.
28 Kasım 2018
BİR TARAF HATA YAPACAK, DİĞERİ KAZANACAK
1494 Okunma.
26 Kasım 2018
ÖZEL HAMLE
1502 Okunma.
21 Kasım 2018
KÖTÜ HABER TEZ DUYULUYOR
1707 Okunma.
19 Kasım 2018
İŞÇİ MAAŞINI ALSIN ÇÖPLER SOKAKTA KALMASIN!
1457 Okunma.
16 Kasım 2018
EN BÜYÜK ANKET
1842 Okunma.
14 Kasım 2018
MAHALLİ SEÇİM HEYECANI ARTIYOR
1456 Okunma.
12 Kasım 2018
ATATÜRK’ÜN ZONGULDAK ÖNGÖRÜSÜ VE 1.500 İŞÇİ
1610 Okunma.
07 Kasım 2018
ÇAPSIZ SİYASETÇİLER, VERİMSİZLİĞİN, YOKSULLUĞUN VE ACININ KAYNAĞI OLUYOR
1590 Okunma.
05 Kasım 2018
1.500 İŞÇİ ALIMI İŞKUR’U BEKLİYOR, NEDEN?
2004 Okunma.
31 Ekim 2018
ZONGULDAK KÜÇÜLDÜ, TÜRKİYE BORÇ BATAĞINA SÜRÜKLENDİ
1560 Okunma.
29 Ekim 2018
SAVAŞ, KONKORDATO VE İŞSİZLİK KORKUSUNUN OLMADIĞI BİR TÜRKİYE
1497 Okunma.
24 Ekim 2018
ADAYLAR ViTRiNE ÇIKIYOR CHP-AK PARTi-MHP ÇEKiŞiYOR
1866 Okunma.
22 Ekim 2018
MUHALEFET ANKARA HAVASIYLA İKTİDARI AYAKTA TUTABİLİR
1507 Okunma.
17 Ekim 2018
İŞ BANKASI GÜNDEMİ BOĞMAZ, HAZİNE’Yİ KURTARMAZ
1764 Okunma.
15 Ekim 2018
CHP DANIŞMA KURULLARI VE SONRASI
1863 Okunma.
10 Ekim 2018
SENARYO HAZIR; ENFLASYON DÜŞECEK!
2024 Okunma.
08 Ekim 2018
KRİZ FIRSATÇILARI YENİ DÖNEMİN ZENGİNLERİ
1516 Okunma.
03 Ekim 2018
KURTULUŞ, VATANDAŞIN MARKET SEFERBERLİĞİNDE
1968 Okunma.
01 Ekim 2018
KRİZ ABD İLE AŞILACAK!
1711 Okunma.
12 Eylül 2018
MAHALLİ SEÇİM KULİSLERİ BAŞLADI
1865 Okunma.
09 Eylül 2018
KRİZ VE DIŞ GÜÇLER SÖYLEMİ, HALKA YOKSULLUĞU KABUL ETTİRMENİN BİR ARACI MI?
1474 Okunma.
06 Eylül 2018
ENERJİ BAKANI UMUT VERDİ
1438 Okunma.
03 Eylül 2018
HÜKÜMET BORÇ ARIYOR, ORTAK SEÇİMİ ANLATIYOR, HOCALAR BOŞA MI KONUŞUYOR?
1591 Okunma.
29 Ağustos 2018
Düyun-u Umumiye uyarısı ciddi bir uyarıdır ve tek suçlu Hükümet değildir
1679 Okunma.
27 Ağustos 2018
BAYRAM TADINDA YAŞAMAYA DEVAM EDELİM
1478 Okunma.
24 Ağustos 2018
KRİZLERE ÇÖZÜM DIŞ DÜŞMAN YARATMAK MI?
1627 Okunma.
19 Ağustos 2018
KRİZİ İŞÇİ, MEMUR, EMEKLİ, ÇİFTÇİ ÇIKARTMADI, ELİMİZİ TAŞA EZDİRMEYELİM
2309 Okunma.
16 Ağustos 2018
BEDELİ, İTHALATÇILAR VE PARAYI KAÇIRANLAR ÖDESİN!
1567 Okunma.
14 Ağustos 2018
ÜRETİM-ÜRETİM; HAYDİ KÖMÜR ÜRETELİM…
1760 Okunma.
12 Ağustos 2018
TERLEYEN SADECE BAKAN ALBAYRAK DEĞİL HEPİMİZDİK
2182 Okunma.
10 Ağustos 2018
FETÖ’DEN SONRA DOLAR DARBESİ
1760 Okunma.
08 Ağustos 2018
HARÇ BİTTİ, YAPI PAYDOS!
1555 Okunma.
01 Ağustos 2018
NAMAZIN KAZASI OLUR, FIRSATIN KAZASI OLMAZMIŞ!
1547 Okunma.
18 Temmuz 2018
KOMİSYONLAR VE MİLLETVEKİLLERİMİZ
1890 Okunma.
16 Temmuz 2018
DÜNYA KUPASINI FRANSA ALDI, BİZ HIRVATİSTAN'I TUTTUK
1474 Okunma.
11 Temmuz 2018
BÜYÜK ÇOĞUNLUK UMUTLA BEKLİYOR
1394 Okunma.
09 Temmuz 2018
MUHALEFET KENDİNİ GÖZDEN GEÇİRECEK Mİ?
1596 Okunma.
27 Haziran 2018
SAĞDAN BAKARSANIZ AK PARTİ, SOLDAN BAKARSANIZ CHP KAYBETTİ
2591 Okunma.
25 Haziran 2018
ZONGULDAK’TA HERŞEY ESKİSİ GİBİ OLMASIN
1831 Okunma.
18 Haziran 2018
SEÇİM İŞİ 24 HAZİRAN’DA BİTER
1782 Okunma.
14 Haziran 2018
İYİ BAYRAMLAR, YÜZÜNÜZ HEP GÜLSÜN
1623 Okunma.
11 Haziran 2018
MUHARREM İNCE 24 HAZİRAN’DA CHP’yi, 8 TEMMUZ’DA AKP’yi GEÇER
1921 Okunma.
06 Haziran 2018
BİN İŞÇİ VE SOSYAL YARDIMLAR
2060 Okunma.
04 Haziran 2018
DEMOKRASİ VE KOALİSYON KÜLTÜRÜ
1882 Okunma.
30 Mayıs 2018
ZONGULDAK’TA İKTİDARIN HEDEF KİTLESİ MADEN İŞÇİLERİ
1816 Okunma.
28 Mayıs 2018
AK PARTİ 8 AYDIR HESAP YAPIYOR; CUMHURBAŞKANI GELİYOR
1870 Okunma.
25 Mayıs 2018
AK PARTİ Mİ HATA YAPTI, CHP’Mİ?
3105 Okunma.
07 Mayıs 2018
SEÇİM DEĞİL SİSTEM TERCİHİ YAPACAĞIZ
2120 Okunma.
02 Mayıs 2018
ZONGULDAK’TAN İŞARET FİŞEĞİ
1844 Okunma.
30 Nisan 2018
1 MAYIS’ta ZONGULDAK’ta MADENCİ ANITI’ndayız
2017 Okunma.
25 Nisan 2018
KONUŞMA SIRASI BİZDE
1944 Okunma.
18 Nisan 2018
KORKU “ACİL SEÇİM” KARARI ALDIRDI
3166 Okunma.
16 Nisan 2018
CHP’den SOKAK PROVASI
2194 Okunma.
12 Nisan 2018
GÜNDEM KÖMÜR VE ZONGULDAK, HÜKÜMET YİNE YOK
2533 Okunma.
28 Mart 2018
ZONGULDAK TBMM GÜNDEMİNDE GÖZLER AK PARTİ ÜZERİNDE
3554 Okunma.
26 Mart 2018
KILIÇDAROĞLU, BAK, YILDIRIM VE ÇÖLAŞAN İLE ZONGULDAK TÜRKİYE GÜNDEMİNDE
2251 Okunma.
21 Mart 2018
KILIÇDAROĞLU, TAŞKÖMÜRÜ ÇALIŞTAYI’NA GELİYOR
2272 Okunma.
19 Mart 2018
ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANI KONUŞTURULMADI
2386 Okunma.
14 Mart 2018
YİNE SABAHA KARŞI DEMORKASİ ASKIYA ALINDI!
1824 Okunma.
12 Mart 2018
SİYASİ PARTİLERİMİZ SORUNLU
2049 Okunma.
07 Mart 2018
HERKESİN GÖREVİ
2083 Okunma.
05 Mart 2018
YIRTIK-PIRTIK ŞEHİR
2346 Okunma.
28 Şubat 2018
ŞEKER HEPİMİZİN SORUNU
2051 Okunma.
26 Şubat 2018
İTTİFAK REZALETİ
2148 Okunma.
21 Şubat 2018
ELEKTRİĞE NE KADAR ZAM GELDİ?
2167 Okunma.
19 Şubat 2018
BU ŞEHİR VE ÜLKE YERALTINDAN BÜYÜDÜ
2651 Okunma.
15 Şubat 2018
AH ZONGULDAK, VAH TÜRKİYE
4453 Okunma.
13 Şubat 2018
DAYATMA DEĞİL UZLAŞMA
1998 Okunma.
07 Şubat 2018
OPERASYONDAN TORBA YASAYA
2291 Okunma.
05 Şubat 2018
CHP KONGRE İZLENİMLERİ
2086 Okunma.
31 Ocak 2018
BİZDEN ÇOK ŞEY SAKLANDIĞI GÜN GİBİ ORTADA
2383 Okunma.
29 Ocak 2018
CHP ve TÜRKİYE’NİN LİDERDEN ÇOK KADROYA İHTİYACI VAR
1906 Okunma.
24 Ocak 2018
KOMİK BAŞBAKAN
2327 Okunma.
22 Ocak 2018
SİYASET VE SAVAŞ ÇIKMAZI
2297 Okunma.
03 Ocak 2018
CHP İL BAŞKANLIĞI
2866 Okunma.
27 Aralık 2017
TAŞERON KARARNAMESİ YAYINLANDI, BELİRSİZLİK SÜRÜYOR
2031 Okunma.
20 Aralık 2017
PUSULA’NIN ANKETİ
2575 Okunma.
18 Aralık 2017
CHP KONGRELERİ
3969 Okunma.
11 Aralık 2017
KUDÜS SENARYOSU
2433 Okunma.
28 Kasım 2017
SİZİN HİÇ Mİ SUÇUNUZ YOK?
3057 Okunma.
22 Kasım 2017
ZONGULDAK’A EZİYET EDİLİYOR, TÜRKİYE ZAMAN KAYBEDİYOR
2721 Okunma.
20 Kasım 2017
SEÇİM BAĞIRA BAĞIRA GELİYOR
2641 Okunma.
15 Kasım 2017
BU DAHA BAŞLANGIÇ MÜCADELEYE DEVAM
2195 Okunma.
13 Kasım 2017
TORBA YASA’DAN 58 (yeni 51) ÇIKARTILMALIDIR
2447 Okunma.
08 Kasım 2017
TORBA DELİNDİ, SORUN SİYASİ
2340 Okunma.
06 Kasım 2017
BU KEZ YERALTINDAN SESLENİYORLAR
2454 Okunma.
30 Ekim 2017
BAK KARDEŞİM, ÖLMEKTEN SÖZ EDİYORUZ
3258 Okunma.
25 Ekim 2017
MADENCİ VE BÖLGE HALKI “ALMANCA” DA KONUŞUR, “FRANSIZCA” DA…
3218 Okunma.
23 Ekim 2017
ZONGULDAK TORBAYA SIĞMAZ
3720 Okunma.
18 Ekim 2017
ŞIRNAK, SOMA, ZONGULDAK MADEN FACİALARI VE TORBA YASA ÇIKMAZI
2749 Okunma.
16 Ekim 2017
KARAMSARLIĞI DAĞITMAK, SİYASİ İKTİDARIN VE DEVLETİN GÖREVİDİR
2150 Okunma.
11 Ekim 2017
CHP’NİN HALLERİ, YARIM BARDAK SUDA FIRTINA
2304 Okunma.
09 Ekim 2017
KRİZ VAR, MADEN İŞÇİLERİ ÖLSÜN İSTENİYOR
2128 Okunma.
04 Ekim 2017
MİLLİ İRADE ELE-AVUCA SIĞMAZ
2232 Okunma.
02 Ekim 2017
AK PARTİ’DE SULAR BULANMAYA DEVAM EDİYOR
2092 Okunma.
29 Eylül 2017
YILDIRIM TAŞERON, AĞBAL ZAMLAR
2114 Okunma.
27 Eylül 2017
ALLAH ŞAŞIRTMASIN!
2092 Okunma.
25 Eylül 2017
BİR YANDA SEÇİM, BİR YANDA ATAMA
1992 Okunma.
18 Eylül 2017
TEOG’DA NE Kİ?
2446 Okunma.
13 Eylül 2017
1500 İŞÇİ ALINAMADI
2354 Okunma.
12 Eylül 2017
BÜYÜK BABA İNTERNETE BAKALIM
2232 Okunma.
08 Eylül 2017
EREN’E SENDİKA GELECEK
2297 Okunma.
05 Eylül 2017
ŞEMSİ DENİZER UNUTULMAZ
2687 Okunma.
30 Ağustos 2017
BAYRAMLARINIZ KUTLU OLSUN
2033 Okunma.
24 Ağustos 2017
İŞÇİLER TAMAM YA İŞSİZLER!
2227 Okunma.
21 Ağustos 2017
TTK’DA GREV GELİYOR
2788 Okunma.
16 Ağustos 2017
SORUN HASTANE YERİNDE Mİ?
2285 Okunma.
14 Ağustos 2017
TÜRKİYE’NİN KAMBURU, ENERJİ SEKTÖRÜ
2027 Okunma.
10 Ağustos 2017
KORKUYOR VE UTANIYORLAR
2300 Okunma.
08 Ağustos 2017
BALON GİBİ ŞİŞTİLER
2244 Okunma.
04 Ağustos 2017
FETÖ İLE MÜCADELE
2095 Okunma.
02 Ağustos 2017
AKP-CHP’DE KONGRE SÜRECİ
1878 Okunma.
31 Temmuz 2017
EŞE-DOSTA GÖRE KANUN
2164 Okunma.
28 Temmuz 2017
İSTANBUL TÜRKİYE’Yİ UYARIYOR
1835 Okunma.
27 Temmuz 2017
ÇAPSIZLIK DİZ BOYU
2235 Okunma.
28 Haziran 2017
YÜRÜYÜŞTEN NE ÇIKAR?
3122 Okunma.
21 Haziran 2017
ZONGULDAK’I KURTARMAK
3002 Okunma.
19 Haziran 2017
4 TEK’e TEK ADAM, TEK PARTİ İLAVESİ
2139 Okunma.
16 Haziran 2017
ADALET, DEMOKRASİ VE ZAM
2179 Okunma.
14 Haziran 2017
CEMAATTEN DEVŞİRME
2082 Okunma.
12 Haziran 2017
DAYANIŞMA VE HUZUR
2002 Okunma.
09 Haziran 2017
KIDEM TAZMİNATI VE GREV TEHDİDİ
2053 Okunma.
07 Haziran 2017
EREN ENERJİ GURURUMUZ OLSUN
2266 Okunma.
05 Haziran 2017
SORUMSUZLUK CAN ALIYOR
2274 Okunma.
02 Haziran 2017
SORULAR YORUYOR
2263 Okunma.
31 Mayıs 2017
GRUP TOPLANTILARI
1959 Okunma.
29 Mayıs 2017
AÇ KALMAK, AKIL TUTULMASI
2272 Okunma.
26 Mayıs 2017
İŞÇİLER VE SICAK GÜNLER
2152 Okunma.
22 Mayıs 2017
FİLYOS SEMPOZYUMU VE SİYASET
2258 Okunma.
17 Mayıs 2017
ÜRETMEYEN EKONOMİ
2215 Okunma.
15 Mayıs 2017
GÜZEL GÜNLERE
2197 Okunma.
10 Mayıs 2017
YENİDEN YAPILANMA
2505 Okunma.
08 Mayıs 2017
YENİ HÜKÜMET
2186 Okunma.
01 Mayıs 2017
1 MAYIS’TA COŞKU VE KARARLILIK VARDI
2423 Okunma.
26 Nisan 2017
1 MAYIS’TA UYARMAK ZORUNDAYIZ
2339 Okunma.
24 Nisan 2017
ZORLU BİR DÖNEM
2208 Okunma.
21 Nisan 2017
1 MAYIS ve KIDEM TAZMİNATI
2518 Okunma.
19 Nisan 2017
TÜRKİYE BU TABLOYU HAK ETMİYOR
2002 Okunma.
17 Nisan 2017
YENİ BİR FİİLİ DURUM!
2439 Okunma.
12 Nisan 2017
HEPİMİZ İÇİN HAYIRLISI NEYSE O OLSUN
2429 Okunma.
10 Nisan 2017
MADENCİ NE DİYECEK?
2892 Okunma.
07 Nisan 2017
EMEKÇİ DÜRÜSTTÜR
2145 Okunma.
05 Nisan 2017
KORKU
2738 Okunma.
03 Nisan 2017
ZONGULDAK, CİDDİYETLE CUMHURBAŞKANINI BEKLİYOR
2036 Okunma.
29 Mart 2017
HERKES YAKIN TAKİPTE!
2319 Okunma.
27 Mart 2017
DENİZER’DEN BİR ANI
2697 Okunma.
24 Mart 2017
ESKİ BAKAN NİYE GELDİ?
2261 Okunma.
22 Mart 2017
KORKUNUN BÖYLESİ!
2354 Okunma.
20 Mart 2017
BAYKAL’IN ARDINDAN
2209 Okunma.
17 Mart 2017
İKİNCİ BÖLÜM; 18 MADDEDE NELER VAR, İŞTE SON 8 MADDE, EVET Mİ? HAYIR MI?
2389 Okunma.
13 Mart 2017
HOLLANDA NEYİN HESABI?
2578 Okunma.
10 Mart 2017
EVET VE HAYIR TOPLANTILARI
2970 Okunma.
08 Mart 2017
SEYHAN BAŞ
4883 Okunma.
06 Mart 2017
ZONGULDAK TOPLANTISI NOTLARI
2188 Okunma.
01 Mart 2017
ZONGULDAK ÇIKIŞ YOLU ARIYOR
2303 Okunma.
27 Şubat 2017
MİLLİ İRADE
2123 Okunma.
24 Şubat 2017
CAN HOCA VE BURAK’IN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
2507 Okunma.
22 Şubat 2017
KILIÇDAROĞLU; “5 BİN İŞÇİ ALABİLİRSİN ORAYA”
4070 Okunma.
20 Şubat 2017
ŞUKAR DEDE
2694 Okunma.
17 Şubat 2017
ZONGULDAK TÜRKİYE’DİR
2368 Okunma.
15 Şubat 2017
GÜVEN BUNALIMI
2872 Okunma.
13 Şubat 2017
ZONGULDAK GÖÇÜYOR TAHKİMAT ZAMANI
2869 Okunma.
08 Şubat 2017
BIRAKIN TARTIŞALIM
2216 Okunma.
06 Şubat 2017
MADENCİ VE ZONGULDAK’IN ŞANSI
3023 Okunma.
01 Şubat 2017
BİR MİLLET UYANIYOR
2918 Okunma.
30 Ocak 2017
TÜRKİYE KIPIR KIPIR
2575 Okunma.
25 Ocak 2017
FİİLİ BÖLÜNME
2763 Okunma.
23 Ocak 2017
BEŞER ŞAŞAR
2369 Okunma.
18 Ocak 2017
DÜŞMAN YARATMAK GEREKİYOR!
3122 Okunma.
16 Ocak 2017
HAYDİ HAYIR’LISI
2866 Okunma.
11 Ocak 2017
TTK, TÜRKİYE İÇİN BİR ŞANSTIR
3161 Okunma.
09 Ocak 2017
AKDEMİR’e YARDIMCI OLMAK
2817 Okunma.
05 Ocak 2017
ÖLÜM ÖĞRETİYOR
3053 Okunma.
02 Ocak 2017
HAKKI BAŞKAN
6776 Okunma.
28 Aralık 2016
BÖYLE ANAYASA YAPILMAZ!
2605 Okunma.
26 Aralık 2016
BAŞKANLIK DEĞİL PADİŞAHLIK
2928 Okunma.
21 Aralık 2016
ZOR GÜNLER
2936 Okunma.
19 Aralık 2016
BAŞKANLIK ABD DAYATMASIDIR
2790 Okunma.
15 Aralık 2016
TTK NADİDE BİR AĞAÇ
2913 Okunma.
13 Aralık 2016
DARBEYİ ÇÖZEMEYEN TERÖRÜ ÇÖZEBİLİR Mİ?
3093 Okunma.
08 Aralık 2016
Bu Ne Diyor?
2880 Okunma.
07 Aralık 2016
MUSKA YAZMAK
2473 Okunma.
05 Aralık 2016
MADENCİ BOŞ KONUŞMAZ
2481 Okunma.
30 Kasım 2016
ADANA’DA YANDILAR ZONGULDAK’TA YANMASINLAR
3180 Okunma.
28 Kasım 2016
KRİZDEN BAŞKANLIK ÇIKAR MI?
2696 Okunma.
23 Kasım 2016
BÖKE UYARIYOR
2714 Okunma.
21 Kasım 2016
İŞSİZ VE EMEKLİ GİTTİ, SIRA ESNAFTA
3177 Okunma.
17 Kasım 2016
MİLLET İŞ, AŞ DERDİNDE
3150 Okunma.
15 Kasım 2016
BEĞENİLME DÜRTÜSÜ
3021 Okunma.
10 Kasım 2016
CUMHURBAŞKANI: KÖMÜRDE İTHAL YOK
3296 Okunma.
08 Kasım 2016
TTK’YI VE MADENCİYİ YOK SAYMAK
3169 Okunma.
04 Kasım 2016
DARBE GÜRÜLTÜSÜ!
2432 Okunma.
02 Kasım 2016
İDAM MI, FETÖ MÜ?
2969 Okunma.
31 Ekim 2016
CUMHURİYET BAYRAMINDA TTK DA SİNDİRME OPERASYONU
3790 Okunma.
24 Ekim 2016
17-25’LE OLMUYOR
2741 Okunma.
20 Ekim 2016
YURTTA SAVAŞ, DÜNYADA SAVAŞ!
2752 Okunma.
18 Ekim 2016
SAVAŞA DEVAM
2552 Okunma.
13 Ekim 2016
ÇATLADI KAPI MUHTARLIĞI
3082 Okunma.
11 Ekim 2016
TERÖR DEĞİL İŞSİZLİK KORKUTUYOR
2538 Okunma.
06 Ekim 2016
CİDDİYETSİZ İŞLER
3010 Okunma.
04 Ekim 2016
KRAVATSIZ DEVLET ADAMLIĞI
3094 Okunma.
28 Eylül 2016
YENİ SANTRAL REZALETİ
3188 Okunma.
26 Eylül 2016
FETÖ ve CHP KİMLİĞİ
2812 Okunma.
22 Eylül 2016
YAĞMUR DUASI
2997 Okunma.
20 Eylül 2016
UYKUNUZ KAÇMASIN
2716 Okunma.
06 Eylül 2016
ASIYORUZ, KESİYORUZ, OLMUYOR!
3076 Okunma.
01 Eylül 2016
YÜZDE 50 ŞIMARIKLIĞI
2970 Okunma.
30 Ağustos 2016
KARANLIKTA ISLIK ÇALIYORLAR!
2989 Okunma.
25 Ağustos 2016
ORDU SAVAŞA, TBMM TATİLE!
2822 Okunma.
23 Ağustos 2016
AKIL ALIR GİBİ DEĞİL
2745 Okunma.
19 Ağustos 2016
CAMİ DEĞİL ŞEHİR STADI LAZIM
3235 Okunma.
16 Ağustos 2016
DEVLETE KAYNAK LAZIM
2877 Okunma.
11 Ağustos 2016
Normale Dönmek
2503 Okunma.
09 Ağustos 2016
YENİ BAŞTAN
2715 Okunma.
05 Ağustos 2016
SİYASET DİP YAPTI, ÇIKIŞ VAR
2926 Okunma.
27 Temmuz 2016
MUSKA YERİNE DOLAR
3154 Okunma.
22 Temmuz 2016
DARBELER DARBELER
3230 Okunma.
18 Temmuz 2016
ÇAPSIZ HERİFLER
3773 Okunma.
15 Temmuz 2016
DEPREM İÇİMİ ÜRPERTİYOR
2707 Okunma.
14 Temmuz 2016
Madenci Yerüstüne Çıkıyor
2720 Okunma.
12 Temmuz 2016
TAHRİK OLMASIN
2710 Okunma.
30 Haziran 2016
BEDEL ÖDEYECEĞİNİZ GÜNÜ BEKLEYEMEYİZ
3247 Okunma.
27 Haziran 2016
DAMADA DEĞİL SİZE KIZACAK
3194 Okunma.
23 Haziran 2016
MADENCİ VE ZONGULDAK TETİKTE
3637 Okunma.
16 Haziran 2016
21 HAZİRAN’DA YAKILAN MEŞALE
2543 Okunma.
16 Haziran 2016
21 HAZİRAN’DA YAKILAN MEŞALE
2705 Okunma.
13 Haziran 2016
HERŞEYİ SATMAYALIM
2581 Okunma.
09 Haziran 2016
BU OYUN BOZULUR
3381 Okunma.
07 Haziran 2016
İKTİDAR VE MUHALEFET, ZONGULDAK’TA SIKINTILI
2731 Okunma.
02 Haziran 2016
22 YAŞINDAYDI
3115 Okunma.
31 Mayıs 2016
MADENCİLER UYARDI
2985 Okunma.
26 Mayıs 2016
EMİR KOMUTA ZİNCİRİ
3099 Okunma.
24 Mayıs 2016
ÖZBAKIR ZONGULDAK’TA KALACAK MI?
3324 Okunma.
19 Mayıs 2016
SİYASET ÇÖKÜYOR
2801 Okunma.
17 Mayıs 2016
SICAK GÜNLER
3276 Okunma.
11 Mayıs 2016
ZONGULDAKSPOR
3369 Okunma.
09 Mayıs 2016
ORTADA BİR ŞÜPHE VAR
2646 Okunma.
05 Mayıs 2016
TÜRKİYE ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇİYOR
3116 Okunma.
03 Mayıs 2016
1 MAYIS İZLENİMLERİ
2857 Okunma.
28 Nisan 2016
BAKAN MÜJDE VERDİ!
3499 Okunma.
26 Nisan 2016
ERGENEKON TEZGAHI
2455 Okunma.
22 Nisan 2016
STK’LAR KONUŞURKEN HASAN BAŞKAN SUSTU
3069 Okunma.
19 Nisan 2016
1 MAYIS
2524 Okunma.
14 Nisan 2016
ETÖ’den FETÖ’ye
2693 Okunma.
12 Nisan 2016
BEŞİKTAŞ STADI
2741 Okunma.
07 Nisan 2016
HİZMET LAZIM
2579 Okunma.
05 Nisan 2016
CAN ALICI SORULAR
3227 Okunma.
31 Mart 2016
ZONGULDAK CİDDİYE ALINMIYOR MU?
2941 Okunma.
29 Mart 2016
SIKINTI VAR!
2611 Okunma.
24 Mart 2016
TAŞERONA UMUT
3138 Okunma.
22 Mart 2016
BAHAR ÖZGÜRLÜK GETİRECEK!
3042 Okunma.
15 Mart 2016
NEREDE DEVLET?
2767 Okunma.
10 Mart 2016
DEMİRYOLU İŞKENCESİ
2862 Okunma.
08 Mart 2016
Dünya Kadınlar Günü
2794 Okunma.
03 Mart 2016
3 MART FACİASI
2606 Okunma.
01 Mart 2016
İSTİHDAM BÜROLARI
2342 Okunma.
25 Şubat 2016
KATİL DE KANDIRMIŞ!
2988 Okunma.
23 Şubat 2016
ÇATES’TEN DEMOKRASİYE
2680 Okunma.
18 Şubat 2016
BİZİ BU HAVALAR MAHVETTİ!
2805 Okunma.
16 Şubat 2016
ÖLÜM HABERLERİ
2563 Okunma.
11 Şubat 2016
BU KADARI DA FAZLA
2823 Okunma.
09 Şubat 2016
ZONGULDAK DUVARA DAYANDI
2933 Okunma.
04 Şubat 2016
ŞEHİTLER GELMESİN
2575 Okunma.
26 Ocak 2016
Krize Önlem Aranıyor
2689 Okunma.
21 Ocak 2016
20 TL’YE ÖLÜM
2742 Okunma.
19 Ocak 2016
ULUPINAR’DAN ANLAMLI MESAJ
2799 Okunma.
14 Ocak 2016
LİNÇ KÜLTÜRÜ
2892 Okunma.
12 Ocak 2016
ZONGULDAK-KOZLU YOLU
2713 Okunma.
07 Ocak 2016
BAKANLAR GELDİ
2660 Okunma.
05 Ocak 2016
YAŞAMAK DİRENMEKTİR
3244 Okunma.
30 Aralık 2015
MUTLU YILLAR
2798 Okunma.
29 Aralık 2015
CHP KONGRE İZLENİMLERİ
3010 Okunma.
25 Aralık 2015
CHP Mİ, BEN Mİ?
2909 Okunma.
22 Aralık 2015
CHP TARAFTARLARINA…
2886 Okunma.
17 Aralık 2015
ARTIK YETER!
2962 Okunma.
15 Aralık 2015
CHP’Yİ ELEŞTİRELİM!
2929 Okunma.
08 Aralık 2015
CHP Kongreleri
2979 Okunma.
01 Aralık 2015
KAZANAN İŞSİZLER OLDU
3209 Okunma.
26 Kasım 2015
SAVAŞTIRANLAR KAZANIR, SAVAŞANLAR KAYBEDER
2651 Okunma.
24 Kasım 2015
Karamsarlık Rüzgarı
2824 Okunma.
19 Kasım 2015
Halaçoğlu’ndan CHP’ye
2960 Okunma.
17 Kasım 2015
Atatürk’ün Partisi ve Cumhuriyeti Masada Yatıyor
2860 Okunma.
12 Kasım 2015
BAKAN ADAYLARI
2766 Okunma.
05 Kasım 2015
NEDEN BÖYLE OLDU?
2823 Okunma.
03 Kasım 2015
AKP KAZANDI
3025 Okunma.
29 Ekim 2015
ÖZGÜR VE BAĞIMSIZ KALMAK
2815 Okunma.
27 Ekim 2015
TTK’YA KİM İŞÇİ ALACAK?
3041 Okunma.
22 Ekim 2015
Büyüklerimiz Biliyor
3544 Okunma.
20 Ekim 2015
KORKUTMA VE UYUTMA
2792 Okunma.
16 Ekim 2015
SEÇİM HAVASINI KAYBETMEK
2831 Okunma.
13 Ekim 2015
TEPKİMİZİ GÖSTERELİM
2523 Okunma.
08 Ekim 2015
SİYASETİN KALİTESİNİ DÜŞÜRMEYİN
2833 Okunma.
06 Ekim 2015
SANDIĞA GİDİN
2678 Okunma.
03 Ekim 2015
Bi şey yapmalı
2757 Okunma.
29 Eylül 2015
KENDİ BİLDİĞİNİ OKUYANLAR GELİŞEMEZ
2994 Okunma.
23 Eylül 2015
ORTAK PAYDASI ZONGULDAK OLMUŞ İNSANLAR
2798 Okunma.
19 Eylül 2015
MİLLETVEKİLLERİ DEĞİŞECEK Mİ?
2869 Okunma.
17 Eylül 2015
Bahçeli; “Türkiye bizimdir, herkes Türkiye’dir.”
3033 Okunma.
12 Eylül 2015
Bugün 12 Eylül
2872 Okunma.
09 Eylül 2015
Savaş ve bağımsızlık
2997 Okunma.
01 Eylül 2015
YENİ SENARYO YAZARLAR MI?
2205 Okunma.
29 Ağustos 2015
ÖZGÜR İNANIŞ
2826 Okunma.
27 Ağustos 2015
SÖNMEZ VE İNANIŞ
3049 Okunma.
24 Ağustos 2015
Tekrar seçim mi? Darbe mi?
3120 Okunma.
20 Ağustos 2015
Akıl alır gibi değil!
3117 Okunma.
17 Ağustos 2015
YANLIŞ YANLIŞA YOL AÇAR
3176 Okunma.
12 Ağustos 2015
SEÇİM Mİ, KOALİSYON HÜKÜMETİ Mİ?
3245 Okunma.
02 Temmuz 2015
HESABI SORULUR
3470 Okunma.
11 Mart 2014
ERMENEK SON OLSUN
3463 Okunma.
Haber Yazılımı