Yazı Detayı
08 Şubat 2018 - Perşembe 21:38 Bu yazı 724 kez okundu
 
HUKUK AYIBI VE ZONGULDAK(!)
Mustafa ALTINTAŞ
 
 

Hukuk devleti ilkesi, devletin her türlü işlem ve eylemlerinin hukuk kurallarına bağlılığının sağlanması yoluyla devletin hukuk çerçevesine alınmasını, hukukla bağlanmasını ve yönetimde keyfiliğin yerine kuralların ve adaletin hâkim olmasını ve vatandaşların hukuki güvenlik içinde bulunmasını gerekli kılar. Hukuk devleti ile, hiçbir denetim ve sınırlamayı kabul etmeyen “mutlak güç” kavramları, karşılıklı olarak birbirlerini dışlayan kavramlardır. Hukuk devleti, kamu gücünün, sadece şekli olarak kanunlarla dizginlenmesini değil, aynı zamanda maddi açıdan bir takım temel değerlere bağlı kılınmasını da gerekli kılar. Hayek’e (özgürlük ve adalet teorisi) göre de, hukuk devleti, sadece hukuk ötesi değil, aynı zamanda anayasa ötesi bir siyasi kavramdır. Yasa ve hukuk’un olduğu her yer cennet ülkedir, insanların yaşam güvencesi ve teminatıdır hukuk düzeni. Ne var ki kamu eliyle, hukuk kurallarının uygulana birliği kâğıt üzerinde kalmasıdır vahim olan!


KAÇAK KÖMÜR VE KURUMLAR ARASI MUTABAKATSIZLIK!
Zonguldak’ta İnsan yaşamı ve sağlığını endirekt etkileyen kural, ihlalleri yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürdü. Bir zamanlar ülkenin sanayi merkezi madenci kenti, termik santrallerle anılmaya başlanarak, birçok alanda denetim eksikliğine bağlı hukuksuzluk neredeyse geleneksel hale geldi(!) Doğal örtüsü ormanlar, yasal ve illegal kömür işletmecilerinin talanına uğrarken yasaların belirlediği çerçeve kapsamında korumak ta yetersiz kalındı! Ormanlar ve kamuya ait devlet arazilerinde izinsiz ve ruhsatsız kaçak kömür işletmeciliği denetim altına alınamadı! Denetim altına alınması şöyle dursun, adeta kamu idaresiyle alay edilircesine, dağlardan indirilen kaçak kömür şehir merkezinde açıkta ve adı sanı belli olmayan poşetlerde satılırken, kamu kurumları birbirinin gözünün içine bakarak görev alanları sorgulanmaya başlandı! Bakkallarda, marketlerde, vitrinlerde kaçak kömür satışı yasalara meydan okurken, failleri yasa önüne çıkarılmada yetersiz kalındı! Sadece failleri değil, hırsızlık malı kaçak kömür müsadere edilerek devlete kazandırılmasında görev ihmali ve safsatası, hat safhaya ulaştı!  Hırsızlık malı kaçak kömür konusunda, görev alanı mutabakatsızlığı gibi bir ayıp çıktı ortaya!
İlgili kurumların kaçak kömürle ilgili mücadele ve denetimlerde ‘’laboratuar yok, nasıl anlayacağız kaçak kömür olduğunu’’ gibi bahanelerin geçerliliği de yok. Konu hakkında eğitimli elaman yetiştirmek, kurslara gönderip sertifika almasını sağlamak görev alanları ve tanımları içindedir.


SUÇ DA BELLİ, SUÇLU DA!
Aslında kaçak kömürle ve kömürcüyle mücadelenin görev alanı da, görev tanımı da, yasa ve hukuk kuralları çerçevesinde belli. İzinsiz ve ruhsatsız devlet arazisinden çıkartılan kömür kaçak olup, dağlarda, Çevre ve Orman bakanlığı, TTK görevlileri ve kolluk kuvvetlerinin birlikte hareket ederek kaçak ocaklar derdest edilir. Yakalanan kömür müsadere edilerek, irad olarak kaydedilir, failler ise devlet arazisinde izinsiz ve ruhsatsız ocak açmak, devlet arazisinden, devlete ait kömürü çalmak (hırsızlık) suçu ile yargı önüne çıkarılır. Kaçak kömürün sevk esnasında güvenlik güçlerince yakalanması halinde kömürle birlikte araç müsadere edilerek, suçlular yargı önüne çıkartılır. Kaçak kömürcülüğe yaptırım sadece bunlarla sınırlı değil, topluma açık yerlerde satılması, belediye zabıta ekiplerince tespit edildiğinde güvenlik güçleriyle birlikte yapılan denetimlerde, para cezası haricinde, kolluk kuvvetlerince kaçak kömür müsadere edilerek failleri yargı önüne sevk edilir.
Kaçak kömür konusunda onlarca tamim ve genelge varken,  kurumlar arası mutabakatsızlık, kamu ruhunun buharlaşmasından başka bir şey değildir!


KAÇAK KÖMÜRDE  BAKANLIK GENELGESİ
İşte Enerji ve tabi kaynaklar bakanlığının il valiliklerine gereğinin yapılması için gönderdiği genelgelerden bir tanesi;;
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği
Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun uygulanması ile  ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Ruhsat veya işletme  izni olmadan  üretim
Madde 42 – Ruhsat veya işletme izni olmadan üretilmiş bir madenin, mülki amirlerin yetkilendirdiği  kişiler tarafından sevk edildiğinin tespit edilmesi halinde, durum bir tutanak ile tespit edilir. Bu tutanakta  üretimin yapıldığı yer, üretimi yapan kişi, taşıyan aracın plakası, aracı kullanan kişi, tartılması mümkün ise sevk edilen maden cinsi ve miktarı ya da yaklaşık miktarı tespit edilir. Üretilen madene mülki idare amirliğince el konulur. Bu kişilere, bu fıkra kapsamında üretilmiş olup el konulan ve el konulma imkânı ortadan kalkmış olan tüm madenin, ocak başı satış bedelinin beş katı tutarında idari para cezası uygulanır. Bu şekilde maden çıkartılması ve/veya sevk edilmesi Devlet malına karşı işlenmiş fiil sayılır. Bu fiili işleyenler, adli takibat yapılmak üzere ilgili makamlara bildirilerek, el konulan kaçak maden, mülki idare amirliğince satılarak bedeli irad olarak kamuya aktarılır.


SAĞLIĞA ETKİLERİ VE KAMU RUHU!
Kaçak kömür, bir başka deyişle, yıkanmamış tüvanan kömürün insan sağlığına zararı lavuarlı, legal kömürden neredeyse on kat daha fazla. Çevre ve orman bakanlığı çevreye ve insan sağlığına verdiği zararlar nedeniyle alınması gerekli önlemleri belirleyerek yetkiyi, belediyelere devretmesine rağmen bir görev karmaşası, kurumlar arası mutabakatsızlıktır devam ediyor! Şehir insanı,  santrallerin kural ihlalleriyle bacalarından kanserojen maddesi boşaltması, kaçak kömürcülüğün artarak çevre kirliliğinin, dolayısıyla insan sağlığına önemli zararları denetim eksikliğinden doğan zafiyetlerden kaynaklanan sorunlardır!
Oysa anayasa ile insan sağlığı ve yaşam hakkı, güvence altına alınmış olmasına rağmen!
Yarım asırdan beri Zonguldak’ta kaçak kömürle mücadelede yetersiz kalınması bir hukuk ayıbıdır. Hükümetin hazırladığı torba yasa meclise sevk edildi, yasalaşması halinde kaçak madenlere hapis cezası geliyor. Aslında kaçak madenciliğin de,  kömür işletmeciliğin de mevcut yasalarda, devlet malının izinsiz, devlet arazisinden alınması hırsızlık, sevki ve satışı da, hırsızlık malı satma cezasını öngörür. Ancak suçluyu yasalar önüne çıkarmakta bir denetim zafiyeti, kurumlar arası mutabakatsızlık var!
Kit mantığı ile hareket edilmesi, kamu kurumlarını hantallaştırdı, kamu ruhu neredeyse buharlaştı! İnsanlardaki devlet, vatan sevgisi yetmiyor, üstlenilen görev anlayışı da önem arz ediyor!


TERMİK SANTRALLER ZEHİR KUSUYOR!   
Termik santrallerin kurulma aşamasında, masumane düşünceler ve istihdam yalanları bölge halkına enjekte edilerek, etki ve tepki ruhunun gazı alındı. Sonrası peş peşe gelen santraller Zonguldak ve burada yaşayan insanların korkulu rüyası oldu! Oysa Sinop, gerze ve Artvin gibi bölgelerde termik santrallere karşı kenetlenen halk santral belasını def ettiler.
Termik santrallerde baca arıtma sistemlerinin külfetli olmasına, denetim eksikliği de eklenince işleyiş illegalleşti! Bacalardan külle birlikte boşaltılan kanserojen maddeleri doğa ve bitki örtüsüyle birlikte insan sağlığını da önemli zararlar vermeye başladı. Kömürlü termik santrallerden salınan baca gazı içinde ki cıva gibi ağır metaller solunum yoluyla doğrudan ya da besin ve su yoluyla insan vücuduna enjekte oldu.   Canlılar ve doğa Yoğun miktarda cıvaya maruz kalındığında çocuklarda bilişsel gelişim olumsuz etkiler, fetüsün hayati organlarında geri dönüşü olmayan zararlar meydana gelmesi de kaçınılmazdır. Diğer bir deyişle termik santrallerin neden olduğu cıva emisyonları doğmamış çocukların bile sağlığını etkileyebilir. Bu nedenle termik santrallerden kaynaklanan büyük miktarlı cıva emisyonları insan sağlığı açısından ciddi endişe kaynağıdır. 
Hava kirliliği asit yağmurları ile geniş bir alanı etkiler
Bacalardan atılan kükürt dioksit ve azot oksitler, hâkim rüzgârlarla ortalama 2 - 7 gün süresince atmosfere taşınırlar. Belirli zaman  içinde bu kirleticiler, atmosferdeki su partikülleri ve diğer bileşenlerle tepkimeye girerek sülfürik asit ve nitrik asit oluştururlar. Bunlar da yeryüzüne yağmur ve kar ile ulaşır. Böylece baca gazları ikinci kez ve daha geniş bir bölgeye etki etmiş olurlar. Bölgenin arazi yapısı ve hava koşullarına bağlı olarak, etki yüzlerce kilometreye kadar yayılabilir. Asit yağmuru denilen olgu canlılar birlikte, doğa ve bitki örtüsünü de tahrip eder.
Zonguldak’ta sağlık yaşam neredeyse hayal oldu, birde santraller üzerinde denetim eksikliği çevre kirliliğine bağlı sağlıklı yaşamı ortadan kaldırdı! Genel kanı santrallerde filtreleme sistemine her zaman uyulmadığıdır! Yetkililerce denetlenmesi sağlanan online sistemin kurulmadığı iddiaları var!  Dolayısıyla filtrasyon sistemlerinin olup olmadığı ya da ne zamanlar devreye sokulduğu tam olarak bilinemiyor! Yedi kömürlü termik santralin 14’e çıkması beklenen Zonguldak’ta, işletmeler üzerindeki denetim zafiyeti önemli sağlık sorunlarını da beraberinde getirmesi kaçınılmazdır.


BUHARLAŞAN SİVİL TOPLUM RUHU VE KENT KONSEYİ!
Böylesine çevre kirliliğine maruz kalan bir şehirde, onlarca sivil toplum kuruluşu olmasına rağmen tabela derneği görünümünden öteye geçememesi buharlaşan sivil toplum ruhundan başka bir şey değil! Sormak lazım tüzüklerinde amaç ve kapsamları belli olan sivil toplum kuruluşları ne iş yapar diye? En önemlisi de kent vizyonuyla ilgili, kent konseyi! Konu Zonguldak ve kent yaşamı olunca, kent konseyinin varlığını da, hemen hemen her yazımda sorgulamak zorunda kalıyorum. Çünkü bu konuda sivil toplum derneği olarak etkili bir kuruluş! Okuyucuların akıllarına kent konseyi ve oluşumuyla ilgili ferdi olarak bir  sorunum olduğu gelebilir de, öyle değil, kurulu oluşturanların birçoğunu tanırım, başkanı dostum ve eski siyasi birlikteliğim olan bir arkadaşımdır. Dost ve arkadaşlarımdan oluşan bir kurulun olumsuz yönlerini eleştirmeyeceğim diye bir kural da yok! Sorun kent ve kent yaşamı olunca akla ilk gelen kent vizyonuyla ilgili bir kurul olan kent konseyidir. Cami yardımlaşma derneği veya hayvan hakları derneği gibi tüzük ve amacı ayrı olan bir dernek değil ki!
Kent yaşamı, kent vizyonu için projeler beklenen bir kuruluş! Kent vizyonunu etkileyen her türlü olumsuzluğa karşı alternatif projeler hazırlayıp ilgili kurumlara tavsiye edebilecek bir kuruluş! Öneri ve tavsiyeleri dikkate alınmadığında, medyayı bilgilendirerek, kamuoyu oluşturabilecek bir kuruluş! İmar kirliliğinde ülke genelinde tavan yapan bir şehir,       sahillerin çekek, baraka türü uğradığı talan ve kıyı kenar çizgisi ihlalleri! Termik santrallerin kural ihlalleri neticesi, insan sağlığını, dolayısıyla şehir vizyonu tahribatı!  Dere yatakları talanı, orman ve bitki örtüsünün kaçak kömürcülük eliyle uğradığı erozyon! 629 adımlık bir şehirde kaldırım işgalleri ve trafik karmaşası gibi yığınla harman olan sorunlar! Şehrin bunca kerih sorunları karşısında sessiz kalmak gibi mütevehhim anlayışlar kocaman bir sivil toplum örgütüne yakışmıyor!
Sivil toplum örgütleri tüzük ve amaçlar doğrultusunda gönüllülük esasına dayalı hizmet organizasyonlarıdır, reklam aracı gibi kullanılması etik bir davranış olmadığı gibi kent ve kent insanına da yapılan en büyük haksızlıktır.

 

 
Etiketler: HUKUK, AYIBI, VE, ZONGULDAK(!),
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
15 Şubat 2018
DEVLET HER ZAMAN 18 YAŞINDADIR…
602 Okunma.
01 Şubat 2018
VİCDANLA CÜZDAN ARASI ANLAYIŞLAR!
753 Okunma.
25 Ocak 2018
GÖZLER VALİ ÇINAR’DA!
627 Okunma.
18 Ocak 2018
KAÇAK KÖMÜR ŞEHRİN KİMYASINI BOZDU
1571 Okunma.
11 Ocak 2018
SİYASETİN ADALETİ DE YOK,PARTİSİ DE!!!
438 Okunma.
05 Ocak 2018
FİLYOS PROJESİ KURTULUŞ,TERMİK SANTRALLER ÖLÜMDÜR!!!
450 Okunma.
28 Aralık 2017
İNSANLIĞINI KAYBEDENİN ADAMLIĞI DA OLMAZ!!!
472 Okunma.
22 Aralık 2017
KAÇAK KÖMÜRCÜLÜK ŞEHRİN KİMYASINI BOZDU!!!
342 Okunma.
14 Aralık 2017
SGK’NIN KARA DELİĞİ ZONGULDAK!!!
330 Okunma.
07 Aralık 2017
VALİ ÇINAR NEŞTERİ VURDU!
331 Okunma.
30 Kasım 2017
SAĞLIKSIZ BEYİNLERLE SAĞLIKLI GELİŞME OLMAZ!!!
487 Okunma.
23 Kasım 2017
MÜTEVAZİ OLUN BEYLER!!!
427 Okunma.
16 Kasım 2017
SENDİKAMI YALAN SÖYLÜYOR? TTK’MI YANLIŞ YAPIYOR!
518 Okunma.
09 Kasım 2017
BU ŞEHRİ SENDİKA İLE SİYASİLER BİTİRDİ!!!
414 Okunma.
02 Kasım 2017
KAMUDA ETİK! İNSANDA AHLAK!
415 Okunma.
26 Ekim 2017
SİYASETTE DEFOLU, BÜROKRASİ DE(!)
791 Okunma.
19 Ekim 2017
ŞEHİRDE TERÖR VAR!..
633 Okunma.
12 Ekim 2017
SİYASET BİTMİŞTİR(!)
680 Okunma.
06 Ekim 2017
KOLTUĞA OTURMAYLA KÖT DEĞİŞMEZ (!)
673 Okunma.
28 Eylül 2017
SGK DOLANDIRANLARLA GÖREVİ SAVSAKLAYANLAR EŞ DEĞERDEDİR(!)
726 Okunma.
22 Eylül 2017
BU KENTİN İÇİNE TOPYEKÜN ETTİLER!..
803 Okunma.
15 Eylül 2017
İMAR KİRLİLİĞİNDE AYIPLI ŞEHİR ZONGULDAK!..
873 Okunma.
08 Eylül 2017
KENT KONSEYİ NE İŞE YARAR?...
778 Okunma.
25 Ağustos 2017
GÖNÜL OYUNLARI
791 Okunma.
18 Ağustos 2017
KİRLETİLMEYEN NESİ KALDI ZONGULDAK’IN!..
665 Okunma.
10 Ağustos 2017
KİŞİLİKSİZ KİŞİLİKLER!...
733 Okunma.
Haber Yazılımı