google-site-verification=xfFz-F1IWG-jrKWY1FSzE2BoEKXyCxwkXubRPveg5wU
Yazı Detayı
17 Mart 2017 - Cuma 17:28 Bu yazı 2450 kez okundu
 
İKİNCİ BÖLÜM; 18 MADDEDE NELER VAR, İŞTE SON 8 MADDE, EVET Mİ? HAYIR MI?
Turhan ORAL
turhanoral@hotmail.com
 
 

Anayasa’nın değiştirilmek istenen 18 maddesinin ilk 10 maddesini önceki yazımda yazmıştım.

Şimdi kalan 8 maddeyi tarafların broşürlerini ve söylemlerini dikkate alarak özetledim.

Maddelerin değiştirilen kısımlarını dikkate almaya çalıştım.

Taraflar maddeleri anlatırken farklı noktalara dikkati çekiyorlar.

Basit ve anlaşılabilir ama son derece sığ yönlendirmeler var.

Öyle anlaşılıyor ki maddeleri dikkatle okumak gerekiyor.

Ancak bazı maddeleri sadece okumak da yetmiyor. Çok uç noktalarda yorumlar yapılabiliyor.

O maddelerin nerelere uzanabileceğini bilmek için uzmanları dinlemek lazım.

                                                                            ***

Anayasanın değiştirilmek istenen madde sayısı 60’ı geçse de kamuoyu 18 başlıkta toplanan maddeleri biliyor.

Her yönüyle yazmaya kalkmak işin özünü gözden kaçırabilir.

İşte çarpıcı bölümler.

                                                                             ***

MADDE 11: Kanunun 116 ncı maddesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanı seçimlerinin yenilenmesini düzenliyor.

“Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte üç çoğunluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. (360 milletvekili)

Bu halde Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır.

Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır.

Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir.

Seçimlerinin birlikte yenilenmesine karar verilen Meclisin ve Cumhurbaşkanının yetki ve görevleri, yeni Meclisin ve Cumhurbaşkanının göreve başlamasına kadar devam eder.

Bu şekilde seçilen Meclis ve Cumhurbaşkanının görev süreleri de beş yıldır.”

EVET; Uzlaşma var, istikrar var. Cumhurbaşkanı kendi kararıyla ve Meclis de beşte üç oyla seçim kararı alabiliyor. Cumhurbaşkanı seçimleri yenileme kararı alırsa, kendi süresini de kısaltmış oluyor. Daha sorumlu, daha akılcı, daha uyumlu bir anlayış geliyor.

HAYIR; Cumhurbaşkanı istediği zaman Meclisi feshedebiliyor. Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis seçimleri yenileme kararı alırsa Cumhurbaşkanı 3. Kez aday olabiliyor. Meclis, Milli irade baskı altına alınıyor.

 

MADDE 12: Kanunun 119 uncu maddesi, Olağanüstü hal yönetimini düzenliyor.

“Cumhurbaşkanı; savaş, savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi, seferberlik, ayaklanma, vatan veya Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışma, ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması, anayasal düzeni veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerinin ortaya çıkması, şiddet olayları nedeniyle kamu düzeninin ciddî şekilde bozulması, tabiî afet veya tehlikeli salgın hastalık ya da ağır ekonomik bunalımın ortaya çıkması hallerinde yurdun tamamında veya bir bölgesinde, süresi altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edebilir.”

“Meclis gerekli gördüğü takdirde olağanüstü halin süresini kısaltabilir, uzatabilir veya olağanüstü hali kaldırabilir.

Cumhurbaşkanının talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi her defasında dört ayı geçmemek üzere süreyi uzatabilir. Savaş hallerinde bu dört aylık süre aranmaz.”

“Olağanüstü hallerde vatandaşlar için getirilecek para, mal ve çalışma yükümlülükleri ile 15 inci maddedeki ilkeler doğrultusunda temel hak ve hürriyetlerin nasıl sınırlanacağı veya geçici olarak durdurulacağı, hangi hükümlerin uygulanacağı ve işlemlerin nasıl yürütüleceği kanunla düzenlenir.”

“Olağanüstü hallerde Cumhurbaşkanı, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda, 104 üncü maddenin onyedinci fıkrasının ikinci cümlesinde belirtilen sınırlamalara tabi olmaksızın Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir.”

“Savaş ve mücbir sebeplerle Türkiye Büyük Millet Meclisinin toplanamaması hâli hariç olmak üzere; olağanüstü hal sırasında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri üç ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülür ve karara bağlanır. Aksi halde olağanüstü hallerde çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi kendiliğinden yürürlükten kalkar.

EVET; Karar milletin, denetim meclisin. Olağanüstü hal, 15 Temmuz hain darbe girişiminin sonuşları ve terör tehditleri de göz önüne alınarak, yeniden tanımlanıyor. Meclisin bu konudaki denetleme gücü ve sorumluluğu ön plana çıkıyor.

HAYIR; Önceki yasa 3 satır, yenisi 23 satır. Cumhurbaşkanı keyfine göre olağanüstü hal ilan edebilecek imkana sahip. Aynı şekilde çıkartacağı kanun hükmünde kararnamelerle, siyasi amaçlarla herkese her türlü baskıyı yapma hakkına sahip. İktidarda kalabilmek için her türlü düzenlemeyi yapabiliyor. Bu dudum tek adamlığın ve otoriter bir yönetimin önünü açıyor. Afrika ülkelerinde bile kimse bu haklara sahip değil. Yabancı sermaye kendini güvende görmeyecek kaçacak ve gelmeyecek. Yerli sermaye de kaçacak.  

 

MADDE 13: Kanunun 142 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemeler kurulamaz. Ancak savaş halinde, asker kişilerin görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli askeri mahkemeler kurulabilir.”

EVET; Askeri yargı tümüyle kaldırılıyor. Yargıda birlik geliyor.

HAYIR; Yargı kontrol altına alınıyor.

 

MADDE 14: Kanunun 159’uncu maddesi Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunu düzenliyor.

“Yüksek” ifadesi çıkartılıyor.”

“Hâkimler ve Savcılar Kurulu onüç (13) üyeden oluşur;

Kurulun Başkanı Adalet Bakanıdır. Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kurulun tabiî üyesidir. (Hükümet-2)

Kurulun, üç üyesi birinci sınıf olup, adlî yargı hâkim ve savcıları arasından,

bir üyesi birinci sınıf olup, idarî yargı hâkim ve savcıları arasından, Cumhurbaşkanınca (4) seçiliyor.

Kurulun üç üyesi Yargıtay üyeleri, bir üyesi Danıştay üyeleri, üç üyesi nitelikleri kanunda belirtilen yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından Türkiye Büyük Millet Meclisi (7) tarafından seçilir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Komisyon tarafından belirlenen adaylar arasından, her bir üye için ayrı ayrı gizli oyla seçim yapar. Birinci oylamada üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu; bu oylamada seçimin sonuçlandırılamaması halinde, ikinci oylamada üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu aranır. İkinci oylamada da üye seçilemediği takdirde en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulü ile üye seçimi tamamlanır.

(Bugün 22 üye var; 2 Hükümet (Yürütme), 4 Cumhurbaşkanı, 3 Yargıtay, 2 Danıştay, 1 Adalet Akademisi, 7 Adli Yargı Hakim ve Savcıları, 3 İdari Yargı Hakim ve Savcıları.)

EVET; Vesayet yok, millet var. Üye sayısı 22 den 13 e düşüyor. Cumhurbaşkanı yine 4 üye atıyor. Eski düzenlemede Meclisin üye seçme hakkı yoktu.

HAYIR; Hakimler Savcılar Kurulu; Cumhurbaşkanı (4), Yürütmenin başı (2) ve Genel Başkan (TBMM-7) olan Tek Adam tarafından belirleniyor. Genel Başkanı veya partilisi Cumhurbaşkanı seçilen bir partinin TBMM’nin belirleyeceği 7 üyeden en azından birisini belirleyeceğine hiç şüphe yoktur. Yargı vesayet altına alınıyor.

 

MADDE 15: Kanunun 161 inci maddesi, Bütçe ve kesin hesabı düzenliyor.

 “Cumhurbaşkanı bütçe kanun teklifini, malî yılbaşından en az yetmişbeş gün önce, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. Bütçe teklifi Bütçe Komisyonunda görüşülür. Komisyonun ellibeş gün içinde kabul edeceği metin Genel Kurulda görüşülür ve malî yılbaşına kadar karara bağlanır. Bütçe kanununun süresinde yürürlüğe konulamaması halinde, geçici bütçe kanunu çıkarılır. Geçici bütçe kanununun da çıkarılamaması durumunda, yeni bütçe kanunu kabul edilinceye kadar bir önceki yılın bütçesi yeniden değerleme oranına göre artırılarak uygulanır.”

EVET; İcraat Hükümetten, denetim Meclisten. Cumhurbaşkanının Meclise kanun sunma yetkisi bütçe kanunuyla sınırlandırılıyor. Bunun dışında kanun teklifi verme ve yapma yetkisi Mecliste.

HAYIR; Eski yasa 5, yenisi 25 satır. Devletin kasası, Milli iradenin bir kısmını temsil eden Partili Cumhurbaşkanı olan tek adama bırakılıyor. Milli iradenin tamamına yakınını temsil eden TBMM, denetleyemiyor ve hesap soramıyor. Her halükarda Cumhurbaşkanının istediği bütçe uygulanıyor. Cumhurbaşkanı kararnamelerle TBMM yi devre dışı bırakıyor.

 

MADDE 16: 2709 sayılı Kanunun 36 maddesinden bazılarında değişiklikler ve diğer değişikliklere uygun düzenlemeler yapıyor. 21 maddeyi yürürlükten kaldırılıyor.

EVET; İcraat Hükümetten, yasama Meclisten. Sıkıyönetim tarih oluyor. Kanun yapımında Meclis iradesi ön plana çıkıyor.

HAYIR; Kamu tüzel kişiliği, mevcut sistemde yalnızca kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak kurulurken, yeni sistemde “kamu tüzel kişiliği ancak kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kurulur” deniyor. Yani Cumhurbaşkanlığı kararnamesi eklenmiş. Eyalet oluşturma dahil Cumhurbaşkanına geniş anlamda yetki veriliyor. Üstelik diğer maddelerde, Cumhurbaşkanı yardımcılarının da Cumhurbaşkanının yetkilerini kullanabileceği kabul ediliyor.

 

MADDE 17: 2709 sayılı Kanuna Geçici 21. Madde ekleniyor;

“Türkiye Büyük Millet Meclisinin 27’nci Yasama Dönemi milletvekili genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçimi 3/11/2019 tarihinde birlikte yapılır. Seçimin yapılacağı tarihe kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve Cumhurbaşkanının görevi devam eder.

Meclisin seçim kararı alması halinde, 27’nci Yasama Dönemi milletvekili genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır.”

“Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenleneceği belirtilen değişiklikler ise Cumhurbaşkanının göreve başlama tarihinden itibaren en geç altı ay içinde Cumhurbaşkanı tarafından düzenlenir.”

“Anayasanın 159 uncu maddesinde yapılan düzenlemeye göre Hâkimler ve Savcılar Kurulu üyeleri en geç otuz gün içinde seçilirler ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonraki kırkıncı günü takip eden iş günü görevlerine başlarlar.”

EVET; Değişim başlıyor, Meclis güçleniyor. Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimleri 3 Kasım 2019 tarihinde yapılıyor. Erken seçim kararı alınmazsa Cumhurbaşkanı ve Meclis bu tarihe kadar görevine devam ediyor.

HAYIR; Kendilerini güvenceye almak istiyorlar. Meclis seçim kararı alırsa Anayasa değişiklikleri 2019 dan önce hayata geçecek.

 

MADDE 18: Değişikliklerin Yürürlük tarihlerini düzenliyor.

“Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir” ibaresinin ilgası bakımından yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.”

EVET; Cumhurbaşkanının, Anayasa değişikliği Resmi Gazete’de yayınlanır yayınlanmaz partili olmasının önündeki engel kalkıyor.

HAYIR; Cumhurbaşkanı partinin Genel Başkanı olunca, Devlet parti devletine dönüşecek. Toplum ayrışacak. İl Başkanları Validen önce gelecek ya da valiler il başkanı gibi davranacak. Barış ve huzur bozulacak.

 

 
Etiketler: İKİNCİ, BÖLÜM;, 18, MADDEDE, NELER, VAR,, İŞTE, SON, 8, MADDE,, , EVET, Mİ?, HAYIR, MI?,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
31 Aralık 2019
SEVGİ ÜRETELİM, KRİZLERİ YENELİM
3305 Okunma.
29 Aralık 2019
ASGARİ ÜCRET YETMEZ, KANAL İSTANBUL’U İSTİYORLAR
2066 Okunma.
26 Aralık 2019
YİNE MADEN FACİASI; İNSANLIK ONURU İŞKENCEYİ YENECEK
2155 Okunma.
24 Aralık 2019
KIZ MESLEĞİ YIK, ENDÜSTRİ MESLEĞİ İŞ ADAMINA VER, OLACAK İŞ Mİ?
2531 Okunma.
22 Aralık 2019
ASGARİ ÜCRETTE UZLAŞMA ÇOK ZOR GÖRÜNÜYOR
1880 Okunma.
19 Aralık 2019
DENİZER’İN SON KONUŞMASINDAN UYARILAR
2124 Okunma.
17 Aralık 2019
ŞEMSİ DENİZER VE LONDRA MAHKEMELERİ
2100 Okunma.
12 Aralık 2019
YANLIŞ BÜTÇE, ZONGULDAK’TA VE TÜRKİYE’DE ÖLÜM DEMEK
2187 Okunma.
10 Aralık 2019
2020 BÜTÇESİ DEĞİL SİSTEM TARTIŞILIYOR
2268 Okunma.
08 Aralık 2019
TÜRK-İŞ KONGRESİNDE YENİ BİR ŞEY YOK
2068 Okunma.
03 Aralık 2019
AYIP ŞEYLER OLUYOR
2229 Okunma.
01 Aralık 2019
CENNETİMİZİ, CEHENNEME DÖNÜŞTÜRMELERİNE İZİN VERMEYECEĞİZ
3043 Okunma.
28 Kasım 2019
ASGARİ ÜCRETİ BASKILAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI
2994 Okunma.
26 Kasım 2019
ADAM COŞTU, GİDİYOR DİYECEKTİK, ORTALIĞI SİS BASTI
2940 Okunma.
24 Kasım 2019
BUNLARI KONUŞMAMIZI ENGELLEMEK İSTİYORLAR
2868 Okunma.
21 Kasım 2019
SİZE ÖZEL, BİZE ÖZEL DEMOKRASİ OLMAZ
2167 Okunma.
19 Kasım 2019
SOSYAL MEDYA GELİŞTİRİYOR
2528 Okunma.
17 Kasım 2019
CHP DE SEÇİM HEYECANI DEVAM EDİYOR
1830 Okunma.
14 Kasım 2019
10 KASIM’DA OSMANLI ÖVGÜLERİ VE YÜZDE 50 UYDURMASI
2003 Okunma.
12 Kasım 2019
EKONOMİK KRİZ ÖLÜMLERE UZANIYOR
2008 Okunma.
10 Kasım 2019
ATATÜRK’Ü SADECE ANMAK DEĞİL, ANLAMAK VE ANLATMAK ZAMANI
2372 Okunma.
07 Kasım 2019
ADALET UZUN SOLUKLU BİR YÜRÜYÜŞ
2183 Okunma.
05 Kasım 2019
ÇOK KAZANANDAN ÇOK, AZ KAZANANDAN AZ VERGİ ALINSIN
2620 Okunma.
03 Kasım 2019
YETER Kİ SAĞLIK OLSUN AMA VERGİLER DE ARTMASIN
1885 Okunma.
31 Ekim 2019
KAÇAK OCAKLARDA ÇALIŞANLAR VE İŞSİZ MADENCİLER
2026 Okunma.
29 Ekim 2019
ÇAĞDAŞ MEDENİYETE ULAŞMANIN YOLU PARLAMENTER DEMOKRASİDEN GEÇİYOR
2304 Okunma.
27 Ekim 2019
CUMHURİYETİN 96’INCI YILINDA ATATÜRK, ÜLKEMİZİ VE DÜNYAYI AYDINLATIYOR
2375 Okunma.
24 Ekim 2019
UMUT İNSAN VE SİYASET
2139 Okunma.
22 Ekim 2019
ZONGULDAK VE ZONGULDAKLI ÖRNEĞİ
2146 Okunma.
20 Ekim 2019
TARİHİ MEKTUP VE TARİHİ KIZ MESLEK LİSESİ
2031 Okunma.
17 Ekim 2019
KONGRELER BAŞLIYOR, HEMŞERİ DEMOKRASİSİ
2060 Okunma.
15 Ekim 2019
İYİ HABERLER BEKLİYORUZ
1981 Okunma.
13 Ekim 2019
SAVAŞ, CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ VE TEK PARTİ DEVLETİ
2084 Okunma.
10 Ekim 2019
ASKERLERDEN SONRA MİLLETİN BAŞINA ÇUVAL GEÇİRMEYE ÇALIŞIYORLAR
2118 Okunma.
08 Ekim 2019
MADENCİ YÜRÜYÜNCE SAVAŞ ÇIKIYOR
2283 Okunma.
06 Ekim 2019
KİMSE KİMSEYE GÜVENMİYOR, SİSTEM TIKANDI
2125 Okunma.
03 Ekim 2019
ZONGULDAK’TA BÜTÇE BAŞARILI, SİYASET BAŞARISIZ
2142 Okunma.
01 Ekim 2019
YENİ EKONOMİK PROGRAMIN BEDELİ
2103 Okunma.
29 Eylül 2019
500 BÜYÜK ŞİRKET VE EKONOMİK KRİZ
2056 Okunma.
26 Eylül 2019
ANLAMADIĞIM İŞLER OLUYOR
2036 Okunma.
24 Eylül 2019
ÜNİVERSİTE, EHLİYET VE LİYAKAT
2069 Okunma.
22 Eylül 2019
AYRIŞTIRMA UZMANLARI
2272 Okunma.
19 Eylül 2019
EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR
2329 Okunma.
17 Eylül 2019
ZONGULDAK SEÇMENİ VE BELEDİYE SEÇİMLERİ
2255 Okunma.
15 Eylül 2019
SİYASET AYRIŞTIRIYOR, ZONGULDAK UMURSAMIYOR
2023 Okunma.
12 Eylül 2019
KIDEM TAZMİNATI GÜRÜLTÜSÜ
2953 Okunma.
10 Eylül 2019
EKONOMİK KRİZİN BEDELİNİ ÖDEYECEĞİZ
2336 Okunma.
08 Eylül 2019
YENİDEN MERHABA
2462 Okunma.
31 Aralık 2018
KALİTELİ BİR YIL DİLİYORUM
5142 Okunma.
26 Aralık 2018
ASGARİ ÜCRET VE KAYBOLAN EŞEK!
1640 Okunma.
24 Aralık 2018
CHP’DE 3 FAVORİ ADAY
1785 Okunma.
19 Aralık 2018
KİMİN ADAYI ARANIYOR!
1553 Okunma.
17 Aralık 2018
TTK, İŞSİZLİK VE MEMLEKETİN BİLANÇOSU
1556 Okunma.
12 Aralık 2018
DÜN CHP’YE, BUGÜN SÖZCÜ VE ERGÜN ATALAY’A, YARIN SİZE!
1650 Okunma.
10 Aralık 2018
AK PARTİ ADAYINI AÇIKLADI, TTK’YA İŞÇİ ALIMI KARARNAMESİ ÇIKTI
1621 Okunma.
05 Aralık 2018
170 yıl sonra 222 kaçak maden ocağı
1590 Okunma.
03 Aralık 2018
ENFLASYON TAMAM, SEÇİMLERE DEVAM
1405 Okunma.
28 Kasım 2018
BİR TARAF HATA YAPACAK, DİĞERİ KAZANACAK
1554 Okunma.
26 Kasım 2018
ÖZEL HAMLE
1561 Okunma.
21 Kasım 2018
KÖTÜ HABER TEZ DUYULUYOR
1766 Okunma.
19 Kasım 2018
İŞÇİ MAAŞINI ALSIN ÇÖPLER SOKAKTA KALMASIN!
1516 Okunma.
16 Kasım 2018
EN BÜYÜK ANKET
1913 Okunma.
14 Kasım 2018
MAHALLİ SEÇİM HEYECANI ARTIYOR
1512 Okunma.
12 Kasım 2018
ATATÜRK’ÜN ZONGULDAK ÖNGÖRÜSÜ VE 1.500 İŞÇİ
1675 Okunma.
07 Kasım 2018
ÇAPSIZ SİYASETÇİLER, VERİMSİZLİĞİN, YOKSULLUĞUN VE ACININ KAYNAĞI OLUYOR
1656 Okunma.
05 Kasım 2018
1.500 İŞÇİ ALIMI İŞKUR’U BEKLİYOR, NEDEN?
2067 Okunma.
31 Ekim 2018
ZONGULDAK KÜÇÜLDÜ, TÜRKİYE BORÇ BATAĞINA SÜRÜKLENDİ
1620 Okunma.
29 Ekim 2018
SAVAŞ, KONKORDATO VE İŞSİZLİK KORKUSUNUN OLMADIĞI BİR TÜRKİYE
1558 Okunma.
24 Ekim 2018
ADAYLAR ViTRiNE ÇIKIYOR CHP-AK PARTi-MHP ÇEKiŞiYOR
1929 Okunma.
22 Ekim 2018
MUHALEFET ANKARA HAVASIYLA İKTİDARI AYAKTA TUTABİLİR
1570 Okunma.
17 Ekim 2018
İŞ BANKASI GÜNDEMİ BOĞMAZ, HAZİNE’Yİ KURTARMAZ
1828 Okunma.
15 Ekim 2018
CHP DANIŞMA KURULLARI VE SONRASI
1922 Okunma.
10 Ekim 2018
SENARYO HAZIR; ENFLASYON DÜŞECEK!
2083 Okunma.
08 Ekim 2018
KRİZ FIRSATÇILARI YENİ DÖNEMİN ZENGİNLERİ
1576 Okunma.
03 Ekim 2018
KURTULUŞ, VATANDAŞIN MARKET SEFERBERLİĞİNDE
2027 Okunma.
01 Ekim 2018
KRİZ ABD İLE AŞILACAK!
1769 Okunma.
12 Eylül 2018
MAHALLİ SEÇİM KULİSLERİ BAŞLADI
1926 Okunma.
09 Eylül 2018
KRİZ VE DIŞ GÜÇLER SÖYLEMİ, HALKA YOKSULLUĞU KABUL ETTİRMENİN BİR ARACI MI?
1534 Okunma.
06 Eylül 2018
ENERJİ BAKANI UMUT VERDİ
1499 Okunma.
03 Eylül 2018
HÜKÜMET BORÇ ARIYOR, ORTAK SEÇİMİ ANLATIYOR, HOCALAR BOŞA MI KONUŞUYOR?
1656 Okunma.
29 Ağustos 2018
Düyun-u Umumiye uyarısı ciddi bir uyarıdır ve tek suçlu Hükümet değildir
1739 Okunma.
27 Ağustos 2018
BAYRAM TADINDA YAŞAMAYA DEVAM EDELİM
1537 Okunma.
24 Ağustos 2018
KRİZLERE ÇÖZÜM DIŞ DÜŞMAN YARATMAK MI?
1691 Okunma.
19 Ağustos 2018
KRİZİ İŞÇİ, MEMUR, EMEKLİ, ÇİFTÇİ ÇIKARTMADI, ELİMİZİ TAŞA EZDİRMEYELİM
2368 Okunma.
16 Ağustos 2018
BEDELİ, İTHALATÇILAR VE PARAYI KAÇIRANLAR ÖDESİN!
1625 Okunma.
14 Ağustos 2018
ÜRETİM-ÜRETİM; HAYDİ KÖMÜR ÜRETELİM…
1820 Okunma.
12 Ağustos 2018
TERLEYEN SADECE BAKAN ALBAYRAK DEĞİL HEPİMİZDİK
2245 Okunma.
10 Ağustos 2018
FETÖ’DEN SONRA DOLAR DARBESİ
1819 Okunma.
08 Ağustos 2018
HARÇ BİTTİ, YAPI PAYDOS!
1618 Okunma.
01 Ağustos 2018
NAMAZIN KAZASI OLUR, FIRSATIN KAZASI OLMAZMIŞ!
1606 Okunma.
18 Temmuz 2018
KOMİSYONLAR VE MİLLETVEKİLLERİMİZ
1948 Okunma.
16 Temmuz 2018
DÜNYA KUPASINI FRANSA ALDI, BİZ HIRVATİSTAN'I TUTTUK
1533 Okunma.
11 Temmuz 2018
BÜYÜK ÇOĞUNLUK UMUTLA BEKLİYOR
1453 Okunma.
09 Temmuz 2018
MUHALEFET KENDİNİ GÖZDEN GEÇİRECEK Mİ?
1656 Okunma.
27 Haziran 2018
SAĞDAN BAKARSANIZ AK PARTİ, SOLDAN BAKARSANIZ CHP KAYBETTİ
2651 Okunma.
25 Haziran 2018
ZONGULDAK’TA HERŞEY ESKİSİ GİBİ OLMASIN
1890 Okunma.
18 Haziran 2018
SEÇİM İŞİ 24 HAZİRAN’DA BİTER
1842 Okunma.
14 Haziran 2018
İYİ BAYRAMLAR, YÜZÜNÜZ HEP GÜLSÜN
1680 Okunma.
11 Haziran 2018
MUHARREM İNCE 24 HAZİRAN’DA CHP’yi, 8 TEMMUZ’DA AKP’yi GEÇER
1982 Okunma.
06 Haziran 2018
BİN İŞÇİ VE SOSYAL YARDIMLAR
2118 Okunma.
04 Haziran 2018
DEMOKRASİ VE KOALİSYON KÜLTÜRÜ
1942 Okunma.
30 Mayıs 2018
ZONGULDAK’TA İKTİDARIN HEDEF KİTLESİ MADEN İŞÇİLERİ
1876 Okunma.
28 Mayıs 2018
AK PARTİ 8 AYDIR HESAP YAPIYOR; CUMHURBAŞKANI GELİYOR
1928 Okunma.
25 Mayıs 2018
AK PARTİ Mİ HATA YAPTI, CHP’Mİ?
3166 Okunma.
07 Mayıs 2018
SEÇİM DEĞİL SİSTEM TERCİHİ YAPACAĞIZ
2185 Okunma.
02 Mayıs 2018
ZONGULDAK’TAN İŞARET FİŞEĞİ
1902 Okunma.
30 Nisan 2018
1 MAYIS’ta ZONGULDAK’ta MADENCİ ANITI’ndayız
2083 Okunma.
25 Nisan 2018
KONUŞMA SIRASI BİZDE
2007 Okunma.
18 Nisan 2018
KORKU “ACİL SEÇİM” KARARI ALDIRDI
3227 Okunma.
16 Nisan 2018
CHP’den SOKAK PROVASI
2252 Okunma.
12 Nisan 2018
GÜNDEM KÖMÜR VE ZONGULDAK, HÜKÜMET YİNE YOK
2590 Okunma.
28 Mart 2018
ZONGULDAK TBMM GÜNDEMİNDE GÖZLER AK PARTİ ÜZERİNDE
3617 Okunma.
26 Mart 2018
KILIÇDAROĞLU, BAK, YILDIRIM VE ÇÖLAŞAN İLE ZONGULDAK TÜRKİYE GÜNDEMİNDE
2312 Okunma.
21 Mart 2018
KILIÇDAROĞLU, TAŞKÖMÜRÜ ÇALIŞTAYI’NA GELİYOR
2333 Okunma.
19 Mart 2018
ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANI KONUŞTURULMADI
2444 Okunma.
14 Mart 2018
YİNE SABAHA KARŞI DEMORKASİ ASKIYA ALINDI!
1883 Okunma.
12 Mart 2018
SİYASİ PARTİLERİMİZ SORUNLU
2108 Okunma.
07 Mart 2018
HERKESİN GÖREVİ
2147 Okunma.
05 Mart 2018
YIRTIK-PIRTIK ŞEHİR
2404 Okunma.
28 Şubat 2018
ŞEKER HEPİMİZİN SORUNU
2115 Okunma.
26 Şubat 2018
İTTİFAK REZALETİ
2208 Okunma.
21 Şubat 2018
ELEKTRİĞE NE KADAR ZAM GELDİ?
2228 Okunma.
19 Şubat 2018
BU ŞEHİR VE ÜLKE YERALTINDAN BÜYÜDÜ
2711 Okunma.
15 Şubat 2018
AH ZONGULDAK, VAH TÜRKİYE
4517 Okunma.
13 Şubat 2018
DAYATMA DEĞİL UZLAŞMA
2058 Okunma.
07 Şubat 2018
OPERASYONDAN TORBA YASAYA
2350 Okunma.
05 Şubat 2018
CHP KONGRE İZLENİMLERİ
2144 Okunma.
31 Ocak 2018
BİZDEN ÇOK ŞEY SAKLANDIĞI GÜN GİBİ ORTADA
2446 Okunma.
29 Ocak 2018
CHP ve TÜRKİYE’NİN LİDERDEN ÇOK KADROYA İHTİYACI VAR
1966 Okunma.
24 Ocak 2018
KOMİK BAŞBAKAN
2386 Okunma.
22 Ocak 2018
SİYASET VE SAVAŞ ÇIKMAZI
2359 Okunma.
03 Ocak 2018
CHP İL BAŞKANLIĞI
2932 Okunma.
27 Aralık 2017
TAŞERON KARARNAMESİ YAYINLANDI, BELİRSİZLİK SÜRÜYOR
2092 Okunma.
20 Aralık 2017
PUSULA’NIN ANKETİ
2633 Okunma.
18 Aralık 2017
CHP KONGRELERİ
4027 Okunma.
11 Aralık 2017
KUDÜS SENARYOSU
2491 Okunma.
28 Kasım 2017
SİZİN HİÇ Mİ SUÇUNUZ YOK?
3118 Okunma.
22 Kasım 2017
ZONGULDAK’A EZİYET EDİLİYOR, TÜRKİYE ZAMAN KAYBEDİYOR
2783 Okunma.
20 Kasım 2017
SEÇİM BAĞIRA BAĞIRA GELİYOR
2702 Okunma.
15 Kasım 2017
BU DAHA BAŞLANGIÇ MÜCADELEYE DEVAM
2256 Okunma.
13 Kasım 2017
TORBA YASA’DAN 58 (yeni 51) ÇIKARTILMALIDIR
2504 Okunma.
08 Kasım 2017
TORBA DELİNDİ, SORUN SİYASİ
2399 Okunma.
06 Kasım 2017
BU KEZ YERALTINDAN SESLENİYORLAR
2512 Okunma.
30 Ekim 2017
BAK KARDEŞİM, ÖLMEKTEN SÖZ EDİYORUZ
3323 Okunma.
25 Ekim 2017
MADENCİ VE BÖLGE HALKI “ALMANCA” DA KONUŞUR, “FRANSIZCA” DA…
3278 Okunma.
23 Ekim 2017
ZONGULDAK TORBAYA SIĞMAZ
3788 Okunma.
18 Ekim 2017
ŞIRNAK, SOMA, ZONGULDAK MADEN FACİALARI VE TORBA YASA ÇIKMAZI
2806 Okunma.
16 Ekim 2017
KARAMSARLIĞI DAĞITMAK, SİYASİ İKTİDARIN VE DEVLETİN GÖREVİDİR
2208 Okunma.
11 Ekim 2017
CHP’NİN HALLERİ, YARIM BARDAK SUDA FIRTINA
2363 Okunma.
09 Ekim 2017
KRİZ VAR, MADEN İŞÇİLERİ ÖLSÜN İSTENİYOR
2189 Okunma.
04 Ekim 2017
MİLLİ İRADE ELE-AVUCA SIĞMAZ
2290 Okunma.
02 Ekim 2017
AK PARTİ’DE SULAR BULANMAYA DEVAM EDİYOR
2156 Okunma.
29 Eylül 2017
YILDIRIM TAŞERON, AĞBAL ZAMLAR
2173 Okunma.
27 Eylül 2017
ALLAH ŞAŞIRTMASIN!
2152 Okunma.
25 Eylül 2017
BİR YANDA SEÇİM, BİR YANDA ATAMA
2053 Okunma.
18 Eylül 2017
TEOG’DA NE Kİ?
2506 Okunma.
13 Eylül 2017
1500 İŞÇİ ALINAMADI
2414 Okunma.
12 Eylül 2017
BÜYÜK BABA İNTERNETE BAKALIM
2291 Okunma.
08 Eylül 2017
EREN’E SENDİKA GELECEK
2355 Okunma.
05 Eylül 2017
ŞEMSİ DENİZER UNUTULMAZ
2758 Okunma.
30 Ağustos 2017
BAYRAMLARINIZ KUTLU OLSUN
2092 Okunma.
24 Ağustos 2017
İŞÇİLER TAMAM YA İŞSİZLER!
2286 Okunma.
21 Ağustos 2017
TTK’DA GREV GELİYOR
2848 Okunma.
16 Ağustos 2017
SORUN HASTANE YERİNDE Mİ?
2345 Okunma.
14 Ağustos 2017
TÜRKİYE’NİN KAMBURU, ENERJİ SEKTÖRÜ
2086 Okunma.
10 Ağustos 2017
KORKUYOR VE UTANIYORLAR
2356 Okunma.
08 Ağustos 2017
BALON GİBİ ŞİŞTİLER
2304 Okunma.
04 Ağustos 2017
FETÖ İLE MÜCADELE
2153 Okunma.
02 Ağustos 2017
AKP-CHP’DE KONGRE SÜRECİ
1936 Okunma.
31 Temmuz 2017
EŞE-DOSTA GÖRE KANUN
2223 Okunma.
28 Temmuz 2017
İSTANBUL TÜRKİYE’Yİ UYARIYOR
1896 Okunma.
27 Temmuz 2017
ÇAPSIZLIK DİZ BOYU
2297 Okunma.
28 Haziran 2017
YÜRÜYÜŞTEN NE ÇIKAR?
3182 Okunma.
21 Haziran 2017
ZONGULDAK’I KURTARMAK
3066 Okunma.
19 Haziran 2017
4 TEK’e TEK ADAM, TEK PARTİ İLAVESİ
2198 Okunma.
16 Haziran 2017
ADALET, DEMOKRASİ VE ZAM
2239 Okunma.
14 Haziran 2017
CEMAATTEN DEVŞİRME
2142 Okunma.
12 Haziran 2017
DAYANIŞMA VE HUZUR
2061 Okunma.
09 Haziran 2017
KIDEM TAZMİNATI VE GREV TEHDİDİ
2119 Okunma.
07 Haziran 2017
EREN ENERJİ GURURUMUZ OLSUN
2324 Okunma.
05 Haziran 2017
SORUMSUZLUK CAN ALIYOR
2333 Okunma.
02 Haziran 2017
SORULAR YORUYOR
2322 Okunma.
31 Mayıs 2017
GRUP TOPLANTILARI
2017 Okunma.
29 Mayıs 2017
AÇ KALMAK, AKIL TUTULMASI
2331 Okunma.
26 Mayıs 2017
İŞÇİLER VE SICAK GÜNLER
2212 Okunma.
22 Mayıs 2017
FİLYOS SEMPOZYUMU VE SİYASET
2317 Okunma.
17 Mayıs 2017
ÜRETMEYEN EKONOMİ
2275 Okunma.
15 Mayıs 2017
GÜZEL GÜNLERE
2261 Okunma.
10 Mayıs 2017
YENİDEN YAPILANMA
2567 Okunma.
08 Mayıs 2017
YENİ HÜKÜMET
2250 Okunma.
01 Mayıs 2017
1 MAYIS’TA COŞKU VE KARARLILIK VARDI
2482 Okunma.
26 Nisan 2017
1 MAYIS’TA UYARMAK ZORUNDAYIZ
2397 Okunma.
24 Nisan 2017
ZORLU BİR DÖNEM
2268 Okunma.
21 Nisan 2017
1 MAYIS ve KIDEM TAZMİNATI
2578 Okunma.
19 Nisan 2017
TÜRKİYE BU TABLOYU HAK ETMİYOR
2060 Okunma.
17 Nisan 2017
YENİ BİR FİİLİ DURUM!
2496 Okunma.
12 Nisan 2017
HEPİMİZ İÇİN HAYIRLISI NEYSE O OLSUN
2488 Okunma.
10 Nisan 2017
MADENCİ NE DİYECEK?
2951 Okunma.
07 Nisan 2017
EMEKÇİ DÜRÜSTTÜR
2203 Okunma.
05 Nisan 2017
KORKU
2798 Okunma.
03 Nisan 2017
ZONGULDAK, CİDDİYETLE CUMHURBAŞKANINI BEKLİYOR
2095 Okunma.
29 Mart 2017
HERKES YAKIN TAKİPTE!
2381 Okunma.
27 Mart 2017
DENİZER’DEN BİR ANI
2765 Okunma.
24 Mart 2017
ESKİ BAKAN NİYE GELDİ?
2322 Okunma.
22 Mart 2017
KORKUNUN BÖYLESİ!
2412 Okunma.
20 Mart 2017
BAYKAL’IN ARDINDAN
2271 Okunma.
15 Mart 2017
18 MADDEDE NELER VAR, İŞTE İLK 10 MADDE EVET Mİ? HAYIR MI?
3449 Okunma.
13 Mart 2017
HOLLANDA NEYİN HESABI?
2637 Okunma.
10 Mart 2017
EVET VE HAYIR TOPLANTILARI
3044 Okunma.
08 Mart 2017
SEYHAN BAŞ
4947 Okunma.
06 Mart 2017
ZONGULDAK TOPLANTISI NOTLARI
2246 Okunma.
01 Mart 2017
ZONGULDAK ÇIKIŞ YOLU ARIYOR
2362 Okunma.
27 Şubat 2017
MİLLİ İRADE
2181 Okunma.
24 Şubat 2017
CAN HOCA VE BURAK’IN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
2566 Okunma.
22 Şubat 2017
KILIÇDAROĞLU; “5 BİN İŞÇİ ALABİLİRSİN ORAYA”
4129 Okunma.
20 Şubat 2017
ŞUKAR DEDE
2751 Okunma.
17 Şubat 2017
ZONGULDAK TÜRKİYE’DİR
2426 Okunma.
15 Şubat 2017
GÜVEN BUNALIMI
2931 Okunma.
13 Şubat 2017
ZONGULDAK GÖÇÜYOR TAHKİMAT ZAMANI
2932 Okunma.
08 Şubat 2017
BIRAKIN TARTIŞALIM
2282 Okunma.
06 Şubat 2017
MADENCİ VE ZONGULDAK’IN ŞANSI
3083 Okunma.
01 Şubat 2017
BİR MİLLET UYANIYOR
2987 Okunma.
30 Ocak 2017
TÜRKİYE KIPIR KIPIR
2639 Okunma.
25 Ocak 2017
FİİLİ BÖLÜNME
2822 Okunma.
23 Ocak 2017
BEŞER ŞAŞAR
2427 Okunma.
18 Ocak 2017
DÜŞMAN YARATMAK GEREKİYOR!
3182 Okunma.
16 Ocak 2017
HAYDİ HAYIR’LISI
2929 Okunma.
11 Ocak 2017
TTK, TÜRKİYE İÇİN BİR ŞANSTIR
3222 Okunma.
09 Ocak 2017
AKDEMİR’e YARDIMCI OLMAK
2883 Okunma.
05 Ocak 2017
ÖLÜM ÖĞRETİYOR
3111 Okunma.
02 Ocak 2017
HAKKI BAŞKAN
6850 Okunma.
28 Aralık 2016
BÖYLE ANAYASA YAPILMAZ!
2664 Okunma.
26 Aralık 2016
BAŞKANLIK DEĞİL PADİŞAHLIK
2988 Okunma.
21 Aralık 2016
ZOR GÜNLER
2998 Okunma.
19 Aralık 2016
BAŞKANLIK ABD DAYATMASIDIR
2851 Okunma.
15 Aralık 2016
TTK NADİDE BİR AĞAÇ
2971 Okunma.
13 Aralık 2016
DARBEYİ ÇÖZEMEYEN TERÖRÜ ÇÖZEBİLİR Mİ?
3153 Okunma.
08 Aralık 2016
Bu Ne Diyor?
2937 Okunma.
07 Aralık 2016
MUSKA YAZMAK
2531 Okunma.
05 Aralık 2016
MADENCİ BOŞ KONUŞMAZ
2543 Okunma.
30 Kasım 2016
ADANA’DA YANDILAR ZONGULDAK’TA YANMASINLAR
3241 Okunma.
28 Kasım 2016
KRİZDEN BAŞKANLIK ÇIKAR MI?
2754 Okunma.
23 Kasım 2016
BÖKE UYARIYOR
2772 Okunma.
21 Kasım 2016
İŞSİZ VE EMEKLİ GİTTİ, SIRA ESNAFTA
3234 Okunma.
17 Kasım 2016
MİLLET İŞ, AŞ DERDİNDE
3211 Okunma.
15 Kasım 2016
BEĞENİLME DÜRTÜSÜ
3085 Okunma.
10 Kasım 2016
CUMHURBAŞKANI: KÖMÜRDE İTHAL YOK
3356 Okunma.
08 Kasım 2016
TTK’YI VE MADENCİYİ YOK SAYMAK
3227 Okunma.
04 Kasım 2016
DARBE GÜRÜLTÜSÜ!
2489 Okunma.
02 Kasım 2016
İDAM MI, FETÖ MÜ?
3029 Okunma.
31 Ekim 2016
CUMHURİYET BAYRAMINDA TTK DA SİNDİRME OPERASYONU
3849 Okunma.
24 Ekim 2016
17-25’LE OLMUYOR
2804 Okunma.
20 Ekim 2016
YURTTA SAVAŞ, DÜNYADA SAVAŞ!
2808 Okunma.
18 Ekim 2016
SAVAŞA DEVAM
2612 Okunma.
13 Ekim 2016
ÇATLADI KAPI MUHTARLIĞI
3141 Okunma.
11 Ekim 2016
TERÖR DEĞİL İŞSİZLİK KORKUTUYOR
2596 Okunma.
06 Ekim 2016
CİDDİYETSİZ İŞLER
3067 Okunma.
04 Ekim 2016
KRAVATSIZ DEVLET ADAMLIĞI
3156 Okunma.
28 Eylül 2016
YENİ SANTRAL REZALETİ
3247 Okunma.
26 Eylül 2016
FETÖ ve CHP KİMLİĞİ
2870 Okunma.
22 Eylül 2016
YAĞMUR DUASI
3056 Okunma.
20 Eylül 2016
UYKUNUZ KAÇMASIN
2777 Okunma.
06 Eylül 2016
ASIYORUZ, KESİYORUZ, OLMUYOR!
3138 Okunma.
01 Eylül 2016
YÜZDE 50 ŞIMARIKLIĞI
3030 Okunma.
30 Ağustos 2016
KARANLIKTA ISLIK ÇALIYORLAR!
3051 Okunma.
25 Ağustos 2016
ORDU SAVAŞA, TBMM TATİLE!
2885 Okunma.
23 Ağustos 2016
AKIL ALIR GİBİ DEĞİL
2803 Okunma.
19 Ağustos 2016
CAMİ DEĞİL ŞEHİR STADI LAZIM
3294 Okunma.
16 Ağustos 2016
DEVLETE KAYNAK LAZIM
2934 Okunma.
11 Ağustos 2016
Normale Dönmek
2567 Okunma.
09 Ağustos 2016
YENİ BAŞTAN
2775 Okunma.
05 Ağustos 2016
SİYASET DİP YAPTI, ÇIKIŞ VAR
2986 Okunma.
27 Temmuz 2016
MUSKA YERİNE DOLAR
3215 Okunma.
22 Temmuz 2016
DARBELER DARBELER
3299 Okunma.
18 Temmuz 2016
ÇAPSIZ HERİFLER
3832 Okunma.
15 Temmuz 2016
DEPREM İÇİMİ ÜRPERTİYOR
2766 Okunma.
14 Temmuz 2016
Madenci Yerüstüne Çıkıyor
2780 Okunma.
12 Temmuz 2016
TAHRİK OLMASIN
2772 Okunma.
30 Haziran 2016
BEDEL ÖDEYECEĞİNİZ GÜNÜ BEKLEYEMEYİZ
3307 Okunma.
27 Haziran 2016
DAMADA DEĞİL SİZE KIZACAK
3252 Okunma.
23 Haziran 2016
MADENCİ VE ZONGULDAK TETİKTE
3699 Okunma.
16 Haziran 2016
21 HAZİRAN’DA YAKILAN MEŞALE
2603 Okunma.
16 Haziran 2016
21 HAZİRAN’DA YAKILAN MEŞALE
2763 Okunma.
13 Haziran 2016
HERŞEYİ SATMAYALIM
2638 Okunma.
09 Haziran 2016
BU OYUN BOZULUR
3453 Okunma.
07 Haziran 2016
İKTİDAR VE MUHALEFET, ZONGULDAK’TA SIKINTILI
2789 Okunma.
02 Haziran 2016
22 YAŞINDAYDI
3174 Okunma.
31 Mayıs 2016
MADENCİLER UYARDI
3043 Okunma.
26 Mayıs 2016
EMİR KOMUTA ZİNCİRİ
3162 Okunma.
24 Mayıs 2016
ÖZBAKIR ZONGULDAK’TA KALACAK MI?
3382 Okunma.
19 Mayıs 2016
SİYASET ÇÖKÜYOR
2859 Okunma.
17 Mayıs 2016
SICAK GÜNLER
3337 Okunma.
11 Mayıs 2016
ZONGULDAKSPOR
3377 Okunma.
09 Mayıs 2016
ORTADA BİR ŞÜPHE VAR
2706 Okunma.
05 Mayıs 2016
TÜRKİYE ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇİYOR
3181 Okunma.
03 Mayıs 2016
1 MAYIS İZLENİMLERİ
2918 Okunma.
28 Nisan 2016
BAKAN MÜJDE VERDİ!
3565 Okunma.
26 Nisan 2016
ERGENEKON TEZGAHI
2518 Okunma.
22 Nisan 2016
STK’LAR KONUŞURKEN HASAN BAŞKAN SUSTU
3137 Okunma.
19 Nisan 2016
1 MAYIS
2588 Okunma.
14 Nisan 2016
ETÖ’den FETÖ’ye
2751 Okunma.
12 Nisan 2016
BEŞİKTAŞ STADI
2804 Okunma.
07 Nisan 2016
HİZMET LAZIM
2638 Okunma.
05 Nisan 2016
CAN ALICI SORULAR
3292 Okunma.
31 Mart 2016
ZONGULDAK CİDDİYE ALINMIYOR MU?
3005 Okunma.
29 Mart 2016
SIKINTI VAR!
2670 Okunma.
24 Mart 2016
TAŞERONA UMUT
3232 Okunma.
22 Mart 2016
BAHAR ÖZGÜRLÜK GETİRECEK!
3107 Okunma.
15 Mart 2016
NEREDE DEVLET?
2827 Okunma.
10 Mart 2016
DEMİRYOLU İŞKENCESİ
2923 Okunma.
08 Mart 2016
Dünya Kadınlar Günü
2854 Okunma.
03 Mart 2016
3 MART FACİASI
2667 Okunma.
01 Mart 2016
İSTİHDAM BÜROLARI
2402 Okunma.
25 Şubat 2016
KATİL DE KANDIRMIŞ!
3052 Okunma.
23 Şubat 2016
ÇATES’TEN DEMOKRASİYE
2741 Okunma.
18 Şubat 2016
BİZİ BU HAVALAR MAHVETTİ!
2863 Okunma.
16 Şubat 2016
ÖLÜM HABERLERİ
2624 Okunma.
11 Şubat 2016
BU KADARI DA FAZLA
2882 Okunma.
09 Şubat 2016
ZONGULDAK DUVARA DAYANDI
2990 Okunma.
04 Şubat 2016
ŞEHİTLER GELMESİN
2632 Okunma.
26 Ocak 2016
Krize Önlem Aranıyor
2749 Okunma.
21 Ocak 2016
20 TL’YE ÖLÜM
2802 Okunma.
19 Ocak 2016
ULUPINAR’DAN ANLAMLI MESAJ
2856 Okunma.
14 Ocak 2016
LİNÇ KÜLTÜRÜ
2950 Okunma.
12 Ocak 2016
ZONGULDAK-KOZLU YOLU
2777 Okunma.
07 Ocak 2016
BAKANLAR GELDİ
2719 Okunma.
05 Ocak 2016
YAŞAMAK DİRENMEKTİR
3308 Okunma.
30 Aralık 2015
MUTLU YILLAR
2860 Okunma.
29 Aralık 2015
CHP KONGRE İZLENİMLERİ
3070 Okunma.
25 Aralık 2015
CHP Mİ, BEN Mİ?
2969 Okunma.
22 Aralık 2015
CHP TARAFTARLARINA…
2945 Okunma.
17 Aralık 2015
ARTIK YETER!
3019 Okunma.
15 Aralık 2015
CHP’Yİ ELEŞTİRELİM!
2993 Okunma.
08 Aralık 2015
CHP Kongreleri
3043 Okunma.
01 Aralık 2015
KAZANAN İŞSİZLER OLDU
3270 Okunma.
26 Kasım 2015
SAVAŞTIRANLAR KAZANIR, SAVAŞANLAR KAYBEDER
2713 Okunma.
24 Kasım 2015
Karamsarlık Rüzgarı
2892 Okunma.
19 Kasım 2015
Halaçoğlu’ndan CHP’ye
3024 Okunma.
17 Kasım 2015
Atatürk’ün Partisi ve Cumhuriyeti Masada Yatıyor
2920 Okunma.
12 Kasım 2015
BAKAN ADAYLARI
2827 Okunma.
05 Kasım 2015
NEDEN BÖYLE OLDU?
2883 Okunma.
03 Kasım 2015
AKP KAZANDI
3083 Okunma.
29 Ekim 2015
ÖZGÜR VE BAĞIMSIZ KALMAK
2875 Okunma.
27 Ekim 2015
TTK’YA KİM İŞÇİ ALACAK?
3102 Okunma.
22 Ekim 2015
Büyüklerimiz Biliyor
3604 Okunma.
20 Ekim 2015
KORKUTMA VE UYUTMA
2852 Okunma.
16 Ekim 2015
SEÇİM HAVASINI KAYBETMEK
2891 Okunma.
13 Ekim 2015
TEPKİMİZİ GÖSTERELİM
2581 Okunma.
08 Ekim 2015
SİYASETİN KALİTESİNİ DÜŞÜRMEYİN
2892 Okunma.
06 Ekim 2015
SANDIĞA GİDİN
2739 Okunma.
03 Ekim 2015
Bi şey yapmalı
2814 Okunma.
29 Eylül 2015
KENDİ BİLDİĞİNİ OKUYANLAR GELİŞEMEZ
3054 Okunma.
23 Eylül 2015
ORTAK PAYDASI ZONGULDAK OLMUŞ İNSANLAR
2857 Okunma.
19 Eylül 2015
MİLLETVEKİLLERİ DEĞİŞECEK Mİ?
2927 Okunma.
17 Eylül 2015
Bahçeli; “Türkiye bizimdir, herkes Türkiye’dir.”
3091 Okunma.
12 Eylül 2015
Bugün 12 Eylül
2934 Okunma.
09 Eylül 2015
Savaş ve bağımsızlık
3057 Okunma.
01 Eylül 2015
YENİ SENARYO YAZARLAR MI?
2210 Okunma.
29 Ağustos 2015
ÖZGÜR İNANIŞ
2883 Okunma.
27 Ağustos 2015
SÖNMEZ VE İNANIŞ
3109 Okunma.
24 Ağustos 2015
Tekrar seçim mi? Darbe mi?
3176 Okunma.
20 Ağustos 2015
Akıl alır gibi değil!
3175 Okunma.
17 Ağustos 2015
YANLIŞ YANLIŞA YOL AÇAR
3234 Okunma.
12 Ağustos 2015
SEÇİM Mİ, KOALİSYON HÜKÜMETİ Mİ?
3311 Okunma.
02 Temmuz 2015
HESABI SORULUR
3533 Okunma.
11 Mart 2014
ERMENEK SON OLSUN
3521 Okunma.
Haber Yazılımı