Yazı Detayı
11 Mart 2019 - Pazartesi 17:56 Bu yazı 512 kez okundu
 
SOSYAL DEMOKRATLIĞIN TEORİK TEMELİ
Recep ALKAN
 
 

      En başta İnsan Malzemesini anlayalım ki siyasi partiler insanlara göre şekillenir.

Bir ünlü gazetecinin Adolf Hitler ile röportaj yaptıktan sonra ilk söylediği söz aklıma geliyor. “Dünya ne çektiyse okuma alışkanlığı olmayan liderlerden çekmiştir”

Bundan da ben okuma oranı klişesine takılıyorum. Ve diyorum ki; “Okumuyorsun öyleyse bu Ülke gerçekleri için söyleyecek bir şeyin de yok” demektir.

        Okumak bir canlılık ve yaşama belirtisidir.

         Okumak aynı zamanda beynin işletim sisteminin güncellenmesi ve sürekli yaşama “ON LİNE” olması demektir.

         Lafı buradan doksan küsur yaşında ki CHP’ye getireceğim. Bu partinin bir ideolojik iddiası ve bu Ülkenin istikbali için bir yaşam projesi vardır ve olmazsa olmazıdır.

           Ne hikmetse bu gün için bunların hiç birinin, Türkiye’nin ikinci büyük partisi ve doğal olarak iktidar olmaya en yakın partisinin iç çekişmelerden başını kaldıracak hali yok.

         Ne ideolojik iddiası kalmış, ne de alternatif yaşam projesi anlamında iktidar modeli kalmış.

NEDEN;

         Mevcut iktidarın icraatlarını egale edebilecek Milleti kapsayıp kuşatacak bir gelecek vizyonu sunacak enerjisi yok.

Bir CHP yöneticisinin istifa açıklaması özetlemiş durumu

(“Söylemlerde demokrasi, şeffaflık, temiz siyaset denirken, gerçekte bunun tam tersinin yapıldığı, Cumhuriyet Halk Partisi’nin ilkelerinin, değerlerinin ve geleneklerinin yok sayıldığı bir dönemi yaşıyoruz”; “Biz böyle bir anlayışla bir olamayız! Böyle bir anlayışla birlikte yol yürüyemeyiz! 31 Mart yerel seçimleri sürecinde Genel Merkez tarafından hayata geçirilen anti demokratik uygulamalar ve uygulayıcılarının olduğu yönetim anlayışının olduğu platformda bir il yönetici olmak kendime zül addetmiş olup böyle kötü bir yönetim anlayışı ve bu anlayışa ses çıkaramayan ve tepkisini gösteremeyen bir il örgütünde görev yapmam söz konusu değildir.”)

       Bu enerji; işletim sistemi güncellenmiş bir beyin, yani sürekli okuyarak hayatı toplumu, toplumsal duygu durumunu okumuş bir akıl gerektirir.

        Sivil toplum örgütleri tıpkı bir insan organizması gibi işler. Bir beyin ve içinde barındırdığı akılda ortak akıl olarak organları yönetir. Ortak akılda bir zihin bulanıklığı varsa ki (CHP tam bir zihin felcinde), seçime az bir zaman kalmış, henüz seçim propaganda programı yok ortada.

         Siyasi partileri canlı tutan insanlar olduğuna ve o insanlar okumuyorsa, hele bir de Genel Başkan yada merkez yönetim kurulu üyesi ise, demek ki beyninin işletim sistemi güncel değil yani ON LİNE değil OF LİNE olmuştur.

      Diğer manada içinde yaşadığı topluma yabancıdır, o toplumun günlük hayatıyla, alışkanlıkları, ihtiyaçları, beklentileri ve ruh dünyalarından haberi olmayacağı için onları anlayamaz.

      Siyasi partilerin; tek tek bireylerden oluşmuş ortak yaşam manzaralarını ve genel eğilimlerini iyi okuyup, yine aynı insanlara kelimelerden oluşmuş cümlelerle analiz edemezseniz, iddianız o toplulukta karşılıksız kalır.    

       CHP’nin bilinen ve ezberlenmiş siyasi projesinin dayandığı ideoloji sosyalizmdir.

 

“Sosyal Demokrasinin Teorik Temelleri

Ticaret ve sanayi burjuvazisinin gelişimi, feodal aristokrasinin çöküşünü ve bir işçi sınıfının oluşumunu tetiklemiştir. Liberalizmin başlangıçtaki özgürlük ve eşitlik vurgusu, 19. yüzyıldaki sosyal ve siyasal gelişmelerin neticesinde eşitlik kefesini ağdırmaya başlamıştır. Sosyalizm ve bu bağlamda Marksizm’in ortaya çıkışını bu dönemde görmek mümkündür. Marksizm’de topluma sınıflı bir bakış ve “sömürülen işçi sınıfının” bir proletarya diktatörlüğü aracılığıyla devleti ele geçirip nihayetinde komünist bir topluma ulaşılacağı düşüncesi vardır (Yılmaz, 2001: 55–56). Marx, determinist bir bakışla toplum içerisindeki proletarya ve burjuvazi arasındaki farkın giderek açılacağı ve “sınıf kutuplaşması”nın keskinleşeceği yönündeki bir diyalektik anlayışı ortaya koymuştur (Kapani, 1997: 106). Buna göre bu ara sınıflar giderek eriyecek, ortadan kalkacak “anormal” durumlardır (Schumpeter, 1974: 35) ve mücadele iki sınıf arasında olacaktır. Ancak tarihin bu şekilde düz bir hat üzerinde ilerlemediği, sınıf tanımlarının ve çatışmalarının Marx’ın belirttiği şekilde oluşmadığı Marksist teoriyi eleştirenler tarafından ortaya konmuştur. 19. yüzyılın ortalarında gelişmeye başlayan parlamento dışı işçi örgütlenmeleri, toplumsal ve ekonomik iyileştirmeler, genel ve eşit oy hakkı, sendikal haklar gibi taleplerini siyasi parti şeklinde dönüştürmeye başlarlar. Sosyal demokrat şeklinde nitelendirilebilecek ilk parti ise 1849’da Fransa’da kurulan Parti Démocrate-Socialiste adlı partidir. Đşçi sınıfının uluslararası ilk kitle örgütü olan Birinci Enternasyonel, 1864’te Londra’da yapılan Uluslararası Đşçi Konferansı’nda kurulmuştur (Emrealp, 1991: 22–23). Bu bağlamda 1848 Devrimi’ni “olumlu devlet müdahalesi”nin temellerini atması ve günümüz sosyal devlet anlayışının ilk aşamasını oluşturması (Ateş, 1995: 74) yönüyle zikretmek gerekir. Zira 1848 Devrimi, Almanya’da da yankı bulmuş ve bu sayede “ezilen” işçilerin haklarını savunan sosyal demokrat kavramı kullanılır olmuştur (Dilan, 1995: 131). Ayrıca 20. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren Đskandinav ülkeleri ve özellikle Đsveç’teki sosyal demokrat mecra –inişli çıkışlı olsa da- ve onun elde ettiği “ekonomik başarılar” da sosyal demokrasinin gelişimi yönünde çok önemlidir (Tilton, 1990: 1–2). Sosyal demokrat partiler kuruluşlarının ilk dönemlerinde, ”tarihsel materyalizm”e paralel bir çerçevede toplumu devrimci bir şekilde sosyalizme dönüştürme amacına sahiplerdi (Emrealp, 1991: 44). Bu meyanda sosyal liberalizmden kısaca bahsetmek gerekir. Sosyal demokrasiyi liberalizmin farklı bir uç vermesi yönüyle değerlendirenlere göre, sanayi devrimi sonrası zorlaşan hayat şartları, siyasal ve sosyal hayata katılımın tabana yayılması, liberalizmi bir burjuva sınıfının çıkarlarıyla örtüşen bir ideoloji görünümünün dışına çıkmaya zorlamıştır. Liberalizmi genel bir sosyal ve siyasal felsefe haline gelmeye zorlayan diğer bir süreç de Marksist ve kolektivist eleştirilerle daha sosyal ve pozitif bir içeriğe dönüşümdür. Öncelikle Hegel ve Kant’ın idealist felsefesini temel alarak “pozitif özgürlük” anlayışını temel alan Thomas Green sayesinde gelişen sosyal liberalizm, Green’i izleyen “yeni liberaller”den Leonard, T. Hobhouse (Erdoğan, 2006: 52–53) gibi isimlerle günümüze taşınan sosyal demokrat bir damardır.” (*1)

           CHP Yönetiminin kendilerine iktidar şansı verecek şartları kendi fikir ve siyasi projeksiyonları ile üretmek yerine, meşru olmayan, darbe veya kaos dönemi üretip bir nevi anarşi vaziyetinde iktidar şansı araması “sosyal demokrat” teoriye aykırıdır.

          Kendi ideolojik arka planına yabancılaşmış, spontane işlere takılması, hangi alanda oynadığını unutan futbolcuya benzetilebilir.

           CHP’nin marjinal siyasete kayması, Türkiye Cumhuriyetin omurgasının sol kaburgalarının ölü dokuya dönmesi ve böylece, yerini HDP; PKK; PYD ile doldurma, yani PKK-PYD’nin meşrulaştırma projesidir. CHP Genel Başkanı yönetimiyle bir akla hizmet edebilir ama, yüzde 25 sağlam bir tabana sahip CHP’liler, CHP Genel Başkanı yönetiminin bu oyununa izin vermez, müsaade etmez. CHP’nin yüzde 25 tabanının susması sabrından ve sağduyusundandır.

                 Çünkü; Ülkemiz bu ve benzer saldırıların toplamı göz önüne alındığında “BEKA” tehdidi ile karşı karşıyadır.

 

(*1) Hamdi Turşucu Arş. Gör. Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

E-posta: hamditursucu@hotmail.com

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/211078

 

kaynakça

Ateş, T., 1995, Demokrasi: Kavram, Tarihi Süreç, Đlkeler, Der Yayınevi, Đstanbul. Bora, T., 2004, Almanya’da Sosyal Demokrasinin Doğuşu (1848-1913), SODEV Yayınları, Đstanbul. Cem, Đ., 1998, Sosyal Demokrasi Ya Da Demokratik Sosyalizm Nedir, Ne Değildir, 7. Baskı, Can Yayınları, Đstanbul. Cıngı, A. & Fincancıoğlu, Y., 2000, Sosyal Demokraside Arayışlar: 3. Yol Nereye? SODEV Yayınları, Ankara. Dilan, H., 1995, Sosyal Demokrasi ve CHP, Đstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, Đstanbul. Emrealp, S., 1991, Sosyal Demokrasiden Sosyal Demokrasiye, Afa Yayınları, Đstanbul. Erdoğan, M., 2006, Aydınlanma, Modernlik ve Liberalizm, Orion Yayınları, Ankara. Fejtö, F., 1989, Herşeye Rağmen Sosyal Demokrasi, çev. Güneş, T. & Güneş, N., V Yayınları, Ankara. Fincancıoğlu, Y., 1993, Günümüzde Sosyal Demokrasi, TÜSES Yayınları, Đstanbul. Giddens, A., 2000a, “Üçüncü Yol Politikaları”, içinde Üçüncü Yol Arayışları ve Türkiye:

 

 

 
Etiketler: SOSYAL, DEMOKRATLIĞIN, TEORİK, TEMELİ,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
09 Temmuz 2019
1501 Okunma.
04 Temmuz 2019
SOSYAL MEDYA VE EDEP
1391 Okunma.
01 Temmuz 2019
CHP’NİN PRANGASI VE İSTANBUL SINAVI
1192 Okunma.
27 Haziran 2019
HANGİ AK PARTİ
744 Okunma.
24 Haziran 2019
VE İSTANBUL SEÇİMİNİ YAPTI
1783 Okunma.
20 Haziran 2019
AKDENİZ’İ KIRMIZIYA BOYAYACAKLAR
1706 Okunma.
17 Haziran 2019
SOSYAL SORUMLULUK
3371 Okunma.
13 Haziran 2019
PARALEL PARTİ YAPILANMASI
1092 Okunma.
10 Haziran 2019
SİYASİ PARTİLER ENDİŞE VERİCİ
1078 Okunma.
07 Haziran 2019
AK PARTİ GENEL MERKEZİNE
1284 Okunma.
02 Haziran 2019
GALASARAY UEFA ŞAMPİYONASINDA HAKEMLERİDE YENEREK ŞAMPİYON OLDU
520 Okunma.
30 Mayıs 2019
KONUŞUYORMUSUNUZ YOKSA GÜRÜLTÜ MÜ ÇIKARIYORSUNUZ?
831 Okunma.
27 Mayıs 2019
SAĞDUYUDAN İKTİDARA VE MUHALEFETE UYARI
871 Okunma.
23 Mayıs 2019
İTİLAF VE İTTİFAK DEVLETLERİ ÇOK PARTİLİ KOALİSYON BEKLİYOR
796 Okunma.
20 Mayıs 2019
TÜRKİYENİN ÇİVİSİ
958 Okunma.
16 Mayıs 2019
SORU ŞU
511 Okunma.
13 Mayıs 2019
DÜNYANIN ÇİVİSİ
666 Okunma.
09 Mayıs 2019
ERGUVAN ŞEHRİ İSTANBUL’DA SEÇİM VE ORGANİZE İŞLER
639 Okunma.
06 Mayıs 2019
Venezuela ve Sudan
531 Okunma.
02 Mayıs 2019
BU BİR KOMPLO TEORİSİ DEĞİLDİR!
558 Okunma.
30 Nisan 2019
GLOBAL ANARŞİZM
465 Okunma.
25 Nisan 2019
“El öğüt verir ama ekmek vermez”
716 Okunma.
23 Nisan 2019
HEDEFTEKİ TÜRKİYE
437 Okunma.
18 Nisan 2019
Sigara İçmek Yada İçmemek
652 Okunma.
15 Nisan 2019
Anadolu ve Kafkaslarda Sosyalizm-10
440 Okunma.
11 Nisan 2019
İstanbul’un Gizemli Erguvan Mevsimi
800 Okunma.
08 Nisan 2019
Anadolu ve Kafkaslarda Sosyalizm-9
378 Okunma.
04 Nisan 2019
CHP’NİN YİRMİ YILI
473 Okunma.
01 Nisan 2019
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
567 Okunma.
28 Mart 2019
“UYAN EY GÖZLERİM GAFLETTEN UYAN”
733 Okunma.
22 Mart 2019
ZONGULDAK’A BİR BABAYİĞİT LAZIM
615 Okunma.
21 Mart 2019
YENİ BİR DÜNYA KURULUR VE TÜRKİYE DE BU DÜNYADA YERİNİ BULUR
511 Okunma.
18 Mart 2019
ZONGULDAK’TA SEÇİM VAR
531 Okunma.
14 Mart 2019
DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKMÜ?
380 Okunma.
07 Mart 2019
MARJİNAL SİYASET
485 Okunma.
04 Mart 2019
MERKEZİYETÇİ HİYARARŞI KOLAYCILIĞI
517 Okunma.
28 Şubat 2019
ABD-AVRUPA ULUSLARARASI ANLAŞMALARI ASKIYA ALDI
457 Okunma.
25 Şubat 2019
YENGEÇ SENDROMU
985 Okunma.
21 Şubat 2019
EVRENSEL TABİ HUKUK
625 Okunma.
18 Şubat 2019
Anadolu ve Kafkaslarda Sosyalizm-8
473 Okunma.
14 Şubat 2019
BU ÇÖPLÜKTEN GERİ DÖNÜŞEBİLİR ATIK ÇIKMAZ
639 Okunma.
10 Şubat 2019
BELEDİYECİLİĞİN ŞİFRELERİ
666 Okunma.
07 Şubat 2019
SÜRÜ PSİKOLOJİSİ
631 Okunma.
04 Şubat 2019
İNSANIN YAPISI VE İBADET-2
653 Okunma.
31 Ocak 2019
METAMORFOZ
728 Okunma.
24 Ocak 2019
İNSANIN YAPISI VE İBADET-1
748 Okunma.
21 Ocak 2019
Anadolu ve Kafkaslarda Sosyalizm-7
510 Okunma.
17 Ocak 2019
MANEVİ DENGESİ BOZUK PARTİLİ PROFİLİ
644 Okunma.
13 Ocak 2019
Anadolu ve Kafkaslarda Sosyalizm-6 Dr. Hikmet Kıvılcımlı özel
632 Okunma.
10 Ocak 2019
Anadolu ve Kafkaslarda sosyalizm-5
623 Okunma.
07 Ocak 2019
HALK DALKAVUK’LUĞU
676 Okunma.
03 Ocak 2019
AHLAK VE DİN
642 Okunma.
27 Aralık 2018
Anadolu ve Kafkaslarda sosyalizm 4
714 Okunma.
23 Aralık 2018
ABD'nın Kısa Kanlı Soykırım Tarihi...
755 Okunma.
20 Aralık 2018
DOLAR SİLAHI
538 Okunma.
13 Aralık 2018
Anadolu ve Kafkaslarda Sosyalizm-3
743 Okunma.
10 Aralık 2018
“YANDAŞ”
666 Okunma.
06 Aralık 2018
AK PARTİ DR. ÖMER SELİM ALAN DEDİ
863 Okunma.
29 Kasım 2018
Anadolu ve Kafkaslarda Sosyalizm-2
660 Okunma.
22 Kasım 2018
Zonguldak ve Türkiye Taşkömürü Kurumu
957 Okunma.
19 Kasım 2018
Anadolu ve Kafkaslarda Sosyalizm-1
692 Okunma.
15 Kasım 2018
KUVVETLER AYRILIĞI VE ADİL DEVLET
645 Okunma.
08 Kasım 2018
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kırmızıçizgileri
859 Okunma.
05 Kasım 2018
Sultan Galiyev ve Mustafa Suphi neden öldürüldü?
721 Okunma.
01 Kasım 2018
CUMHURİYET VE MİLLİ KURUMLAR
712 Okunma.
25 Ekim 2018
MİLLİ MEVZULAR VE POLİTİKA
852 Okunma.
18 Ekim 2018
TEK DİŞİ KALMIŞ CANAVAR
991 Okunma.
14 Ekim 2018
TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN İDDİASI
714 Okunma.
11 Ekim 2018
GEÇMİŞ GERİDE DERS ÖNÜMÜZDE
914 Okunma.
04 Ekim 2018
ŞERAFETTİN NAS’IN BİTMEYEN MÜCADELESİ
827 Okunma.
01 Ekim 2018
FİNANSMAN MALİYETİ VE FİYAT ARTIŞI, İÇ PİYASALAR;
860 Okunma.
27 Eylül 2018
BM’NİN 73.GENEL KURULU VE ABD’NİN ÇÖKÜŞÜ
743 Okunma.
20 Eylül 2018
DEMİRPARK AVM (67BURDA) VE 3. HAVA ALANI
846 Okunma.
13 Eylül 2018
İNSAN OLMA SANATI VE DEVLET İŞLERİ
675 Okunma.
06 Eylül 2018
Modern yaşamın sebep sonuç çıkmazı
791 Okunma.
03 Eylül 2018
DARBELER VE EKONOMİK KRİZLER
663 Okunma.
30 Ağustos 2018
TRUMAN DOKTİRİNİ, MARŞHALL YARDIMI VE BAĞIMSIZLIK
797 Okunma.
16 Ağustos 2018
14 AĞUSTOS 2018 AK PARTİ’NİN 17. YAŞ GÜNÜ
1027 Okunma.
08 Ağustos 2018
AMERİKA BİRLEŞİK ŞİRKETLER DEVLETİ
1279 Okunma.
03 Ağustos 2018
BARDAĞI TAŞIRAN BRICS ZİRVESİ
712 Okunma.
26 Temmuz 2018
ENDİŞELENİN STRATEJİK ORTAKLAR
743 Okunma.
19 Temmuz 2018
SİYASET VE ALGI YÖNETİMİ
917 Okunma.
12 Temmuz 2018
TÜRK SOLU SORUNSALI
990 Okunma.
05 Temmuz 2018
DÜNYANIN SON 200 YILI VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ
1194 Okunma.
28 Haziran 2018
SEÇİM ATMOSFERİ
1224 Okunma.
21 Haziran 2018
DERİN OLAN KUYU DEĞİL, KISA OLAN İPTİR
1244 Okunma.
07 Haziran 2018
PARAN KADAR KONUŞ
1126 Okunma.
31 Mayıs 2018
Cumhur ittifakı ve Millet İttifakı
1046 Okunma.
25 Mayıs 2018
Sultan Galiyev ve Turan
906 Okunma.
24 Mayıs 2018
Sultan Galiyev ve Turan
735 Okunma.
10 Mayıs 2018
24 HAZİRAN 2018 SEÇİMLERİNDEN SONRA
1680 Okunma.
03 Mayıs 2018
Dünya sahnesinde Türkiye
880 Okunma.
26 Nisan 2018
Bağımsız ve Milli Egemenliğine sahip olmak üzerine
1246 Okunma.
19 Nisan 2018
Gündem seçim
2156 Okunma.
12 Nisan 2018
Beslenme ve Alışkanlıkları;
2536 Okunma.
05 Nisan 2018
Bir Ülke tasavvur ediniz ki;
2099 Okunma.
29 Mart 2018
Üçüncü Yol-üçüncü göz
1764 Okunma.
22 Mart 2018
Georges Politzer’den Sonra;
1773 Okunma.
15 Mart 2018
MESELE PETROL ENERJİ KORİDORU DEĞİL
1256 Okunma.
08 Mart 2018
GELENEKSEL DÜĞÜNLER VE EKMEĞİN TADI
1230 Okunma.
01 Mart 2018
İSTİLA – KATLİAM – YAĞMA GÖRÜN
1988 Okunma.
22 Şubat 2018
YANLIŞ BİLDİKLERİMİZ VE TERÖR
1683 Okunma.
15 Şubat 2018
Bütün Yollar Ortadoğu’ya çıkıyor
1969 Okunma.
08 Şubat 2018
Köprü meselesi ve kozlu kavşağı
1767 Okunma.
01 Şubat 2018
Birleşmiş Milletler ve Zonguldak
1351 Okunma.
25 Ocak 2018
Başarılı olmak yerine, başarılıyı dibe çekmek
1312 Okunma.
18 Ocak 2018
Yağmalanmış Ülkeler
1983 Okunma.
11 Ocak 2018
Hasta Partiler, Hastalıklı Partililer
1106 Okunma.
05 Ocak 2018
Hafıza Kaybı
1480 Okunma.
28 Aralık 2017
Üçüncü Dünya Halkları
1301 Okunma.
24 Aralık 2017
İnsan Ne Kurttur, Nede Kuzu
1049 Okunma.
14 Aralık 2017
İNSAN İÇİN DEVLET
1308 Okunma.
07 Aralık 2017
DEVLET VE İNSAN
1078 Okunma.
30 Kasım 2017
İŞLETME VE MALİYET
1277 Okunma.
23 Kasım 2017
İŞ KUR, KOSGEB, BAKKA
1371 Okunma.
16 Kasım 2017
AMERİKAN RÜYASININ KABUSLARI
1332 Okunma.
09 Kasım 2017
NE OLACAK BU TTK
1297 Okunma.
02 Kasım 2017
GÜNÜN KONUSU TTK
1575 Okunma.
26 Ekim 2017
TTK’YI KURTARMA PLANI
1689 Okunma.
19 Ekim 2017
DEVLET VE DEMOKRASİ
1523 Okunma.
12 Ekim 2017
DALDAN DALA
1736 Okunma.
06 Ekim 2017
KIŞLIKLAR HAZIRLAYIN
1232 Okunma.
28 Eylül 2017
ELEŞTİRİLMEK
1473 Okunma.
22 Eylül 2017
PARTİLER VE TEŞKİLATLARI
1898 Okunma.
15 Eylül 2017
SİYASETİN FİNANSMANI
1980 Okunma.
08 Eylül 2017
Bu yazıyı 2013 Mayıs’ta yazmıştım!..
1291 Okunma.
25 Ağustos 2017
DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİ VE ÇÜRÜME
1557 Okunma.
18 Ağustos 2017
HİZMETKAR VE MİLLİ (YERLİ) OLMAK
1324 Okunma.
10 Ağustos 2017
Benim seçilmediğim yer batsın!
1775 Okunma.
02 Ağustos 2017
SOSYAL MEDYANIN YAN ETKİLERİ
1386 Okunma.
25 Temmuz 2017
GENEL KURUL GELENEĞİ
1495 Okunma.
18 Temmuz 2017
DEMOKRASİNİN FİDANLIĞI DERNEKLER
1431 Okunma.
10 Temmuz 2017
EMEKLİ MAAŞLARI
1741 Okunma.
Haber Yazılımı